ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alf

AE1 L F   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alf-, *alf*
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alfalfa[N] พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfresco[ADV] กลางแจ้ง, Syn. outdoor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfa(แอล' ฟา) n. อักษรสื่อสารที่หมายถึง A
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
alforja(แอลฟอร์' จะ) n., (pl. -jas) ถุงหนัง
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
calf(คาล์ฟ) n. ลูกวัวลูกควาย,ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -pl. calves
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
calf(n) ลูกวัว,ลูกแหง่,น่อง
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Alfisolsแอลฟิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alfafaหญ้าอัลฟาฟ่า, อัลฟาฟ่า [การแพทย์]
Alfalfaหญ้าอัลฟัลฟ่า [TU Subject Heading]
Alfatoxinsสารพิษจากเชื้อรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alfred.อัลเฟรด Lovecraft (2014)
Merely quoting, sir, from Alfred, Lord Tennyson.เป็นแค่คำคมครับ จากอัลเฟรด, ลอร์ดเทนนีสัน Clue (1985)
If tips keep up, I'll have enough for my Alfa Romeo.ถ้าจะให้ทิปล่ะก็ ขอบอกว่ามีเยอะแล้ว พอที่จะซื้อรถสปอต อัลฟ้า โรมิโอ Dirty Dancing (1987)
She said someone's died-- someone named Alfredo.เขาบอกว่าใครบางคนตายแล้ว-- คนที่ชื่อ อัลเฟรโด้. Cinema Paradiso (1988)
Alfredo.อัลเฟรโด้. Cinema Paradiso (1988)
Alfredo!อัลเฟรโด้ ! Cinema Paradiso (1988)
Cut the news, Alfredo!ตัดข่าวทิ้งซะ, อัลเฟรโด้ ! Cinema Paradiso (1988)
Thank you, Alfredo.ขอบคุณค่ะ, อัลเฟรโด้. Cinema Paradiso (1988)
Alfredo, did you know my father?อัลเฟรโด้, รู้จักพ่อของผมมั้ยครับ ? Cinema Paradiso (1988)
Alfredo!อัลเฟรโด้ ! Cinema Paradiso (1988)
All I hear is movies, Alfredo.ฉันได้ยินแต่ หนังๆๆ, อัลเฟรโด้. Cinema Paradiso (1988)
Alfredo, movies!อัลเฟรโด้, หนัง ! Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alfAlfred was made captain of the team.
alfOnce there lived a king whose name was Alfred.
alfMy new Alfa Romeo convertible is light red.
alfKounosuke Sakazaki belongs to "THE ALFEE".
alfAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
alfThe baby was named Alfred after his grandfather.
alfMy favorite singer is THE ALFEE.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางแปลง[ADJ] alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเฟรด โนเบล[n. prop.] (Anfrēt Nōbēn) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ช่วงหลัง[n. exp.] (chūang lang) EN: second half   
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved   FR: malfaisant ; malveillant
กึ่ง[pref. (adj.)] (keung-) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty   FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
กึ่งคืน[n. exp.] (keung kheūn) EN: half the night   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALF    AE1 L F
ALFA    AE1 L F AH0
ALFIE    AE1 L F IY0
ALFIN    AE1 L F IH2 N
ALFONS    AA1 L F OW0 N Z
ALFARO    AA0 L F AA1 R OW0
ALFONO    AE0 L F OW1 N OW0
ALFANO    AA0 L F AA1 N OW0
ALFREY    AE1 L F R IY0
ALFA'S    AE1 L F AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alf    (n) ˈælf (a1 l f)
Alfred    (n) ˈælfrɪd (a1 l f r i d)
Alfredo    (n) ælfrˈɛɪdou (a l f r ei1 d ou)
alfalfa    (n) ˈælfˈælfə (a1 l f a1 l f @)
Alfonsin    (n) ælfˈɒnsən (a l f o1 n s @ n)
Alfreton    (n) ˈɔːlfrɪtən (oo1 l f r i t @ n)
alfresco    (j) ˌælfrˈɛskou (a2 l f r e1 s k ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魏格纳[Wèi gé nà, ㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift, #158,682 [Add to Longdo]
韦格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳, #243,464 [Add to Longdo]
亚弗烈[Yà fú liè, ㄧㄚˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] Alfred (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
アルファルファ[, arufarufa] (n) alfalfa [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction [Add to Longdo]
誤動作[ごどうさ, godousa] malfunction (vs) [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top