ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agra

AE1 G R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agra-, *agra*
English-Thai: Longdo Dictionary
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
instagram[อิน'สตาแกรม] (n) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน
agrarian(n) ผู้นิยมกรทำเกษตรกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agraffe(อะแกรฟ') n. ตะขอเกี่ยว (เสื้อผ้า, หมวก) ., Syn. agrafe
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
anagrammatise(แอนนะแกรม' มะไทซ) vt. เปลี่ยนเป็น anagram. -anagrammatism, anagrammatist n. -anaemic adj.
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing, burning
conflagration(คอนฟละเกร'เชิน) n. เพลิงขนาดใหญ่,อัคคีภัย, See also: conflagrative adj. ดูconflagration
deflagrate(เดฟ'ฟละเกรท) vt.,vi. เผาไหม้โดยเฉพาะอย่างกะทันหันและรุนแรง), See also: deflagration n. ดูdeflagrate deflagrability n. ดูdeflagrate

English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
diagram(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง
diagrammatic(adj) เกี่ยวกับแผนผัง,เกี่ยวกับแปลน,เกี่ยวกับแผนภาพ
flagrant(adj) โต้งๆ,ชัดๆ,ฉาวโฉ่,โจ่งแจ้ง,ร้อน
fragrance(n) กลิ่นหอม,ความหอม
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม,หอม
paragraph(n) ย่อหน้า
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agranulocytosisภาวะแกรนูโลไซต์น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agraphiaภาวะเสียการเขียนสื่อความ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agrarian reformการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agrariansกลุ่มเกษตรนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agranulocytesอะแกรนูโลซัยท์ [การแพทย์]
Agranulocytopeniaอะแกรนูโลซัยโทพีเนีย [การแพทย์]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
Agraphiaอะกราเฟีย, เขียนไม่ได้, ไม่สามารถเขียน, ความลำบากในการเขียน [การแพทย์]
Agrarian reformการปฏิรูปกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agra is where we will capture them!เราจะจับพวกมันที่เมืองอัครา Around the World in 80 Days (2004)
Go, go, go! Get us out of Agra quickly.ไปๆ พาเราไปจากอัคราเร็วๆ เลย Around the World in 80 Days (2004)
A big shot from verd agra corporationผู้ที่มีอำนาจ จากบริษัท เวิร์ด อากร้า The Hot Potato Job (2011)
And verd agra is going after that poor girlแล้วทาง เวิร์ด อากร้า ก็ล้าหลังเธอคนนั้นไปแล้ว ใน.. The Hot Potato Job (2011)
All right, verd agra is back.เอาล่ะ พวกเวิร์ด อากร้า กลับมาอีกแล้ว The Hot Potato Job (2011)
This is grown from verd agra seeds.มันฝรั่งนี้โตมาจากเมล็ดพันธุ์ของ เวิร์ด อากร้า The Hot Potato Job (2011)
They're headed back to verd agra headquarters.พวกเขากำลังกลับไปที่สำนักงานใหญ่ เวิร์ด อากร้า The Hot Potato Job (2011)
One of the things that makes, uh, verd agra so specialสิ่งหนึ่งที่ทำให้ เวิร์ด อากร้า นั้นพิเศษนั่นก็คือ The Hot Potato Job (2011)
Narrator: Verd agra -- growing around you.เวิร์ด อากร้า ผุดขึ้นมารอบตัวคุณ The Hot Potato Job (2011)
We here at verd agra are committed...เราได้ยินมาว่า เวิร์ด อากร้า ทำข้อตกลงกับ... เทรเวอร์: The Hot Potato Job (2011)
I have verd agra security footage,ผมมีฟุตเทจของระบบรักษาความปลอดภัยของ เวิร์ด อากร้า The Hot Potato Job (2011)
AGRA is an acronym.- อการ่า คือคำย่อ The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทศเกษตรกรรม(n) agrarian country, See also: agricultural country, Ant. ประเทศอุตสาหกรรม, Example: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท, Thai Definition: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [m]
บทเรศ[botharēt] (n) EN: paragraph ; stanza ; chapter  FR: paragraphe ; chapitre
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [m]
เดหลีใบกล้วย[dēlī bai klūay] (n, exp) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum
ไฟ[fai] (n) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration  FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟไหม้[faimai] (n) EN: fire ; burning ; conflagration  FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ขี้นก[farang khīnok] (n, exp) EN: Diagramma pictum
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGRA AE1 G R AH0
AGRAWAL AH0 G R AE1 W AH0 L
AGRARIAN AH0 G R EH1 R IY0 AH0 N
AGRARIANISM AH0 G R EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Agra (n) ˈaːgrə (aa1 g r @)
agrarian (j) ˈəgrˈɛəʳrɪəʳn (@1 g r e@1 r i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书写不能症[shū xiě bù néng zhèng, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] agraphia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agraindustrie {f}agribusiness [Add to Longdo]
Agrar...agrarian [Add to Longdo]
Agrarerzeugnisse {n} | Agrarerzeugnisse {pl}agricultural product | agricultural products [Add to Longdo]
Agrarexport {m} | Agrarexporte {pl}agricultural export; agri export | agricultural exports; agri exports [Add to Longdo]
Agrargesetzgebung {f}agrarian legislation [Add to Longdo]
Agrarimport {m} | Agrarimporte {pl}agricultural import | agricultural imports [Add to Longdo]
Agrarkredit {m}agricultural credit [Add to Longdo]
Agrarland {n}agrarian country [Add to Longdo]
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology [Add to Longdo]
Agrarpolitik {f}agricultural policy [Add to Longdo]
Agrarpreise {pl}agricultural prices [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Agrarreform {f}agrarian reform [Add to Longdo]
Agrarrevolution {f}green revolution [Add to Longdo]
Agrarstaat {m}agrarian state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
あんちょこ[anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
アイダイアグラム[aidaiaguramu] (n) {comp} eye diagram [Add to Longdo]
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
アナグラム[anaguramu] (n) anagram [Add to Longdo]
オブジェクトモデルダイアグラム[obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram [Add to Longdo]
カスカラサグラダ[kasukarasagurada] (n) cascara sagrada [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions) [Add to Longdo]
ケーブル配線図[ケーブルはいせんず, ke-buru haisenzu] (n) {comp} cabling diagram [Add to Longdo]
コロナグラフ[koronagurafu] (n) coronagraph [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データグラム[でーたぐらむ, de-taguramu] datagram [Add to Longdo]
データグラムサービス[でーたぐらむさーびす, de-taguramusa-bisu] datagram service [Add to Longdo]
バイチ図[バイチず, baichi zu] Veitch diagram [Add to Longdo]
パラグラフ[ぱらぐらふ, paragurafu] paragraph [Add to Longdo]
ブロック図[ブロックず, burokku zu] block diagram [Add to Longdo]
ベン図[ベンず, ben zu] Venn diagram [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]
状態遷移図[じょうたいせんいず, joutaisen'izu] state change diagram [Add to Longdo]
推移図[すいいず, suiizu] transition diagram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Agra
      n 1: a city in northern India; former capital of the Mogul
           empire; site of the Taj Mahal

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top