ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addi

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addi-, *addi*
Possible hiragana form: あっぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพย์ติด
addict(n) ผู้ติดยาเสพย์ติด
addict(n) ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
addition(n) การบวก, Syn. summing up, computing, totaling
addition(n) การเพิ่มเติม, See also: การต่อเติม, การเสริม, Syn. increasing, expanding
addition(n) สิ่งที่เพิ่ม, See also: สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
additive(adj) ซึ่งเพิ่มเข้าไป, Syn. be added
additive(n) สิ่งที่เพิ่มเข้าไป
addict to(phrv) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ), See also: ติดยา, ชอบมาก, Syn. hook on
addict to(phrv) ชอบมาก, See also: หลงใหล, Syn. hook on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence, Ant. freedom
addictive(อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้
adding machineเครื่องบวกเลข
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addiction, drug; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Addison's disease; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการเพิ่มเติม, การต่อเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
additionการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addition to ageอายุบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional characterอักขระเพิ่มเติม [มีความหมายเหมือนกับ special character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional insuranceการเอาประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional perilภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Addictionsสิ่งเสพติดให้โทษ [การแพทย์]
Addictsคนเสพติด [TU Subject Heading]
Addictsผู้ติดยาเสพติด [การแพทย์]
Addison's Diseaseแอดดิสัน, โรค; โรคแอ็ดดิสัน; โรคแอดิสัน; โรคของแอดดิสัน; โรคที่แอดรินัลคอร์เทกซ์ทำงานน้อยลงอย่างเรื้อรัง; ขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก; โรคแอดดิสัน; การทำงานของต่อมหมวกไตน้อยไป [การแพทย์]
Addison's diseaseโรคแอดดิสัน, โรคที่เกิดจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ถูกทำลายจนไม่สามารถ สร้างฮอร์โมนได้ อาการสำคัญของโรคคือ ซูบ ผอม ผิวหนังตกกระ ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ต่าง ๆ ได้ กระเพาะและลำไส้ไม่ทำงานและถึงตายในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Addisonian Crisisวิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, โรคแอ็ดดีสัน [การแพทย์]
Addist Testวิธีการทดสอบการทำงานของไต [การแพทย์]
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
addition polymerization reactionปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม, ปฏิกิริยาเคมีที่มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทำปฏิกิริยาการเติมซ้ำ ๆ กัน แล้วได้สารใหม่ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า  พอลิเมอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense(n) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addi"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
addiAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
addiAdditions and deletions are not shown immediately.
addiA person who is addicted to work is called a workaholic.
addiBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
addiBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
addiDrug addiction degraded many people.
addiDrug addiction is a cancer in modern society.
addiEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
addiHe can speak French in addition to English.
addiHe goes to a part-time high school every evening in addition to the work he does during the day.
addiHe has some income in addition to his salary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เสพติด(n) addict, Syn. ผู้เสพ, Example: ผู้เสพติด สามารถเลิกได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไร หากมีจิตใจที่เข้มแข็ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เสพสิ่งเสพติด
สารเสพย์ติด(n) addict thing, Syn. สิ่งเสพย์ติด
แป๊ะเจี๊ยะ(n) additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
เสพติด(adj) habit-forming, See also: addictive, Example: เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่น ติดสิ่งเสพติด ลักขโมย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน, Thai Definition: ที่ใช้บ่อยๆ แล้วติด, มักใช้แก่สิ่งที่ติดแล้วจะให้โทษ เช่น ยาเสพติด สิ่งเสพติด ของเสพติด
ส่วนเสริม(n) addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
เกษียน(n) supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
ขี้ยา(adj) addicted to drugs, Syn. ติดยา, Example: ลูกเขยซึ่งแม่ชอบเพราะรวยกลายเป็น ลูกเขยขี้ยาเกาะเมียกินไปแล้ว, Thai Definition: ที่ติดยาเสพติดอย่างเลิกไม่ได้
เครื่องประกอบ(n) accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
สารเสพติด(n) addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
ติด(v) addicted to, See also: be a habit, be crazy about, be fascinated, Example: ลูกชายเขาติดบุหรี่มานานแล้ว แต่เพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง, Thai Definition: ชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น ติดบุหรี่ ติดฝิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [f] ; note [f]
บิล = บิลล์[bin] (n) EN: bill ; receipt  FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บริการเสริม[børikān soēm] (n, exp) EN: additional service  FR: service supplémentaire [m]
บวก[būak] (v) EN: add  FR: additionner
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
หัวผักกาด[hūaphakkāt] (n) EN: turnip ; raddish  FR: navet [m]
การบวก[kānbūak] (n) EN: combination  FR: addition [f]
การเพิ่ม[kān phoēm] (n) EN: addition ; increase ; expansion  FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [f] ; ajout [m]
การติดยาเสพติด[kān tit yāsēptit] (n, exp) EN: addiction  FR: toxicomanie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDIS AA1 D IH0 S
ADDIE AE1 D IY0
ADDICT AH0 D IH1 K T
ADDICT AE1 D IH2 K T
ADDING AE1 D IH0 NG
ADDICTS AE1 D IH2 K T S
ADDICTS AH0 D IH1 K T S
ADDISON AE1 D IH0 S AH0 N
ADDICKS AE1 D IH0 K S
ADDIDAS AH0 D IY1 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addict (n) ˈædɪkt (a1 d i k t)
addict (v) ˈədˈɪkt (@1 d i1 k t)
adding (v) ˈædɪŋ (a1 d i ng)
addicts (n) ˈædɪkts (a1 d i k t s)
addicts (v) ˈədˈɪkts (@1 d i1 k t s)
addicted (v) ˈədˈɪktɪd (@1 d i1 k t i d)
addition (n) ˈədˈɪʃən (@1 d i1 sh @ n)
additive (n) ˈædɪtɪv (a1 d i t i v)
addicting (v) ˈədˈɪktɪŋ (@1 d i1 k t i ng)
addiction (n) ˈədˈɪkʃən (@1 d i1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore, #687 [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] additional; annex, #8,470 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] addiction; craving, #8,491 [Add to Longdo]
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive; food additive, #11,708 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile, #11,905 [Add to Longdo]
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] additive; reagent, #37,291 [Add to Longdo]
加法[jiā fǎ, ㄐㄧㄚ ㄈㄚˇ, ] addition, #37,934 [Add to Longdo]
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, / ] Addis Ababa (capital of Ethiopia), #63,639 [Add to Longdo]
艾迪生[Ài dí shēng, ㄞˋ ㄉㄧˊ ㄕㄥ, ] Addison (name); Addison, city in United States, #139,443 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] addicted to liquor, #635,263 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addierer {m}; Addierwerk {n}adder [Add to Longdo]
Addier...adding [Add to Longdo]
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed [Add to Longdo]
Addiermaschine {f}adding machine [Add to Longdo]
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus {m}add mode [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding network [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding circuit [Add to Longdo]
Addition {f} | Additionen {pl}addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
Additionswert {m}; Zusatz {m}addend [Add to Longdo]
Additivität {f} [math.]additivity [Add to Longdo]
addierbar; aggregierbarsummable [Add to Longdo]
addierento sum up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding [Add to Longdo]
加減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
加算[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
算術加算[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] arithmetic addition [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory [Add to Longdo]
直列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
加法[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top