ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adam

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adam-, *adam*
Possible hiragana form: あだん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adam(n) ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์
adamant(adj) แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant(n) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
Adam and Eve(sl) เชื่อ
Adam's apple(n) ลูกกระเดือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adam's appleลูกกระเดือก
adamant(แอด'- ,แอดดะ
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
son of adamn. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adamelliteหินอะดาเมลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Adams-Stokesการชักหมดสติ [การแพทย์]
Adams-Stokes Syndromeอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์ [การแพทย์]
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adam[อาดัม] (n) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamAdam was furious with me when I broke his watch.
adamBill was adamant that she should obey him.
adamGeorge has an incredibly large Adam's apple.
adamHe was so adamant in his refusal.
adamI am adamant that he undertake it.
adamI'm adamant that you should go.
adamIt is Eve that sets Adam on.
adamMr Adams was foolish to agree to the proposal.
adamWhile Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกระเดือก(n) Adam's apple, Syn. กระเดือก, Example: มีความเชื่อว่าพวกผู้ชายมีลูกกระเดือกเพราะอาดัมกลืนผลไม้ที่หวงห้ามไป, Thai Definition: ส่วนอวัยวะเป็นก้อนแข็งที่ในคอ อยู่เหนือหลอดลม
ลูกกระเดือก(n) Adam's apple, Example: ต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่บริเวณลูกกระเดือก, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย
กระเดือก(n) Adam's apple, Syn. ลูกกระเดือก, Example: ผู้ชายมีกระเดือกใหญ่กว่าผู้หญิง, Thai Definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาดัม[Ādam] (n, prop) EN: Adam  FR: Adam
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
คับผม[khaphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[khraphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[khunnāi] (n) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs  FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[khun phūying] (pr) EN: madam  FR: madame
คุณหญิง[khunying] (pr) EN: she ; lady  FR: elle ; madame
กระเดือก[kradeūak] (n, exp) EN: Adam's apple  FR: pomme d'Adam [f]
ลดลาวาศอก[lotlāwāsøk] (n) EN: give quarter ; decrease adamant
ลูกกระเดือก[lūk kradeūak] (n, exp) EN: Adam's apple  FR: pomme d'Adam [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAM AE1 D AH0 M
ADAMS AE1 D AH0 M Z
ADAMI AA0 D AA1 M IY0
ADAME AA0 D AA1 M IY0
ADAMO AA0 D AA1 M OW0
ADAMEK AH0 D AA1 M EH0 K
ADAMEC AH0 D AA1 M EH0 K
ADAMIK AH0 D AA1 M IH0 K
ADAM'S AE1 D AH0 M Z
ADAMES AH0 D EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adam (n) ˈædəm (a1 d @ m)
adamant (n) ˈædəmənt (a1 d @ m @ n t)
adamants (n) ˈædəmənts (a1 d @ m @ n t s)
adamantly (n) ˈædəmənjliː (a1 d @ m @ n y l ii)
adamantine (j) ˌædəmˈæntaɪn (a2 d @ m a1 n t ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam, #23,002 [Add to Longdo]
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, / ] Adams, #45,144 [Add to Longdo]
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Adam's apple, #56,299 [Add to Longdo]
阿丹[Ā dān, ㄚ ㄉㄢ, ] Adam (name); Aden (capital of Yemen), #94,609 [Add to Longdo]
亚当・斯密[Yà dāng· Si1 mi4, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Sī mì, ㄙ ㄇㄧˋ, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, / ] Adam's apple [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove [Add to Longdo]
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
まだまだこれから[madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]
エアダムチーズ[eadamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
ココアダムゼルフィッシュ[kokoadamuzerufisshu] (n) cocoa damselfish (Stegastes variabilis) [Add to Longdo]
ビオラダモーレ[bioradamo-re] (n) viola d'amore (ita [Add to Longdo]
マカダミア[makadamia] (n) macadamia [Add to Longdo]
マカダミアナッツ[makadamianattsu] (n) macadamia nuts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Adam
   n 1: (Old Testament) in Judeo-Christian mythology; the first man
      and the husband of Eve and the progenitor of the human race
   2: Scottish architect who designed many public buildings in
     England and Scotland (1728-1792) [syn: {Adam}, {Robert Adam}]
   3: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam},
     {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug
     drug}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bloke
 
 1. ing., (argo) herif, adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. köpek, it
 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan
 3. bu hayvanların erkeği
 4. (k.dili.) herif, adam
 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey
 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet
 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın
 8. mandal
 9. den palamar gözü
 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması
 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik
 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi
 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok
 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 feller
 
 1. ağaç kesen kimse veya şey
 2. (h) dili kişi, adam, şahıs.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fellow
 
 1. adam, kişi, herif, insan
 2. (slang) ulan
 3. arkadaş, yoldaş, refik
 4. hemcins
 5. akran, eş
 6. doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse
 7. akademi üyesi. fellow citizen, fellow countryman vatandaş, yurttaş. fellow feeling ortak duygu, aynı şey başına geldiğinden başkasının halinden anlama. fellow laborer iş arkadaşı. fellow member aynı derneğin üyesi. fellow sufferer dert ortağı. fellow townsman hemşeri. fellow traveller yol arkadası, yoldaş
 8. (A.B.D), (pol.) (1940) aslında komünist olmayıp komünistlerle işbirliği yapan kimse
 9. komünist sempatizanı. good fellow iyi çocuk, iyi arkadaş. hail fellow well met laubali kimse. old fellow arkadaş
 10. azizim. poor fellow zavallı adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jack
 
 1. (oto.) kriko
 2. adam, köylü
 3. gemici
 4. ağır yükleri yerinden kaldırmaya özgü makina, bocurgat makinası
 5. (iskambil) bacak, vale
 6. bazı oyunlarda top
 7. (argo.) para
 8. (elek.) priz
 9. (den.) cıvadra sancağı, demir sancağı
 10. ingiliz veya Amerikan bayraklarının üst köşesinde bulunan dikdörtgen (kıs.)ımdan ibaret sancak
 11. erkek hayvan (eşek, tavşan)
 12. eskiden kullanılan bir zırhlı ceket
 13. (çoğ.) beş taş oyunu. creeping jack damkoruğu, (bot.) Sedum acre. every man jack herkes.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 one
 
 1. (zam.) bir
 2. tek
 3. aynı
 4. bir tane
 5. biri, birisi
 6. adam, kimse, kişi
 7. bir rakamı
 8. (zam.) birisi, biri
 9. herhangi biri. one and all hepsi, her biri. one another birbirlerini. one and sixpence eski, (İng.) bir şilin altı peni. one by one birer birer. one man one vote herkese tek oy hakkı. one-man show bir ki- şinin oynadığı veya önemli olduğu sahne oyunu veya sirk. one-night stand (tiyatro) bir şehirde bir temsil için kalma. at one beraber, birleşmiş, uyuşmuş. They were made one. Evlendiler
 10. birleştiler. oneness birlik bir olma.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top