ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asap

EY1 EH1 S EY1 P IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asap-, *asap*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
asap(slang) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find them ASAP take photos by cells, move to the finalsค้นหาให้ครบและถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์จากนั้นก็เข้าเส้นชัย One Missed Call Final (2006)
I want any evidence found in that bank back to this lab ASAP for analysis.ผมต้องการหลักฐานอะไรก็ได้ในธนาคาร เพื่อกลับไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่แล็ป Veritas (2008)
I was hoping to see her tonight, so I want to wrap it up here ASAP because traffic can be a wild card, you know, rubbernecking and such.ฉันหวังว่าจะได้เจอเธอคืนนี้ ฉันก็เลยอยากจะห่อของพวกนี้ ให้เสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะว่าการจราจร เป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ One Minute (2010)
Amber, you told me you needed to use the bathroom asap 5 times until I stopped.แอมเบอร์ ลูกบอกแม่ว่า ลูกอยากเข้าห้องน้ำ ให้เร็วที่สุดตั้ง 5 ครั้งก่อนที่แม่จะหยุดรถนี่ Safe Haven (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asapI need it ASAP.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็วที่สุด[dōi reo thīsut] (adv) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP  FR: en toute hâte ; dès que possible

CMU English Pronouncing Dictionary
ASAP EY1 EH1 S EY1 P IY1
ASAP EY1 S AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asap (n) ˌɛɪˌɛsˌɛɪpˈiː (ei2 e2 s ei2 p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baldmöglichst, so schnell wie möglichASAP : as soon as possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パサパサ[pasapasa] (adj-na,vs,adv,adj-no) (on-mim) state of being dried out; (P) [Add to Longdo]
可及的速やかに[かきゅうてきすみやかに, kakyuutekisumiyakani] (adv) as soon as possible; ASAP [Add to Longdo]
出来る限り早期;できる限り早期[できるかぎりそうき, dekirukagirisouki] (n) as soon as possible; ASAP [Add to Longdo]
大至急[だいしきゅう, daishikyuu] (n,adj-no,adv) as soon as possible; ASAP [Add to Longdo]
朝っぱら[あさっぱら, asappara] (n) in the early morning [Add to Longdo]
朝っぱらから[あさっぱらから, asapparakara] (exp) early in the morning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ASAP
   adv 1: as soon as possible

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nerve
 
 1. sinir, asap
 2. kuvvet
 3. soğukkanlılık, metanet, cesaret
 4. küstahlık, cüret
 5. (gen.), (çoğ.) duyarlık, duysal dayanıklılık kaynağı
 6. (gen.) (çoğ.) asabi buhran asap bozukluğu
 7. (biyol.) kanat veya yaprak damarı. nerve agent (ask.) sinirleri altüst eden gaz. nerve center (anat.) işitme ve görme gibi belirli görevi olan sinir hücrelerinin toplandığı yer, sinir merkezi
 8. yönetim ve haberleşme merkezi
 9. komuta merkezi. nerve fiber sinir lifi. nerve gas sinir gazı. nerve impulse sinir akımı. nerve track özellikle beyinde ve belkemiğinde sinirlerin geçtiği yer. a fit of nerves sinir buhranı get on one' nerves birinin sinirine dokunmak, asabını bozmak. strain every nerve son derece gayret göstermek.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top