ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

There ( DH EH1 R) was ( W AA1 Z) Jones ( JH OW1 N Z) the ( DH AH0) Bottle ( B AA1 T AH0 L) and ( AE1 N D) Jones ( JH OW1 N Z) the ( DH AH0) Prize ( P R AY1 Z) Cabbage ( K AE1 B AH0 JH) which ( W IH1 CH) described ( D AH0 S K R AY1 B D) his ( HH IH1 Z) hobby ( HH AA1 B IY0) and ( AE1 N D) his ( HH IH1 Z) personality ( P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0).

 


  

 
There
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʴr/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
Jones
 • การติดยา[Lex2]
 • อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)[Lex2]
 • n. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข. [Hope]
 • /JH OW1 N Z/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒunz/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Bottle
 • ขวด[Lex2]
 • ใส่ขวด: บรรจุลงขวด [Lex2]
 • ความกล้า[Lex2]
 • (บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย) ###S. receptacle [Hope]
 • (n) ขวด,ขวดเหล้า,ขวดนม [Nontri]
 • (vt) ใส่ขวด,บรรจุลงขวด [Nontri]
 • /B AA1 T AH0 L/ [CMU]
 • (v) /b'ɒtl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Prize
 • ตีราคาสูง: ประเมินค่าสูง [Lex2]
 • รางวัล[Lex2]
 • ของมีค่า: ของชั้นยอด [Lex2]
 • ที่ได้รับรางวัล[Lex2]
 • ยอดเยี่ยม: ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล [Lex2]
 • การจับกุม[Lex2]
 • สิ่งของที่ยึดได้: ทรัพย์สินที่ยึดได้ [Lex2]
 • (ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง ###S. reward,award [Hope]
 • (n) รางวัล,ทรัพย์เชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแข่งขัน [Nontri]
 • (vt) นับถือ,บูชา,ประเมินค่าสูง [Nontri]
 • /P R AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /pr'aɪz/ [OALD]
Cabbage
 • ผักจำพวกกะหล่ำปลี[Lex2]
 • (แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี ###SW. cabbagy adj. ดูcabbage [Hope]
 • (n) ผักกะหล่ำ [Nontri]
 • /K AE1 B AH0 JH/ [CMU]
 • (n) /k'æbɪʤ/ [OALD]
which
 • สิ่งที่: อันที่, อันซึ่ง [Lex2]
 • อันไหน: สิ่งไหน [Lex2]
 • (วิชฺ) pron. อันไหน,อันซึ่ง,ส่วนไหน,ที่ซึ่ง,adj. อันไหน,ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน [Hope]
 • (adj) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ไหน,คนไหน [Nontri]
 • (pro) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ส่วนไหน [Nontri]
 • /W IH1 CH/ [CMU]
 • /HH W IH1 CH/ [CMU]
 • (j) /wɪtʃ/ [OALD]
described
 • /D AH0 S K R AY1 B D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪskr'aɪbd/ [OALD]
  [describe]
 • ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ): วาดภาพในอากาศ [Lex2]
 • บรรยาย: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ [Lex2]
 • (ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ. ###SW. describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe ###S. relate [Hope]
 • (vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย [Nontri]
 • /D AH0 S K R AY1 B/ [CMU]
 • (v) /d'ɪskr'aɪb/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
hobby
 • งานอดิเรก[Lex2]
 • (ฮอบ'บี) n. งานอดิเรก,ม้าไม้โยกที่เด็กเล่น,ม้าเล็ก ๆ ,เหยี่ยว [Hope]
 • (n) งานอดิเรก [Nontri]
 • /HH AA1 B IY0/ [CMU]
 • (n) /h'ɒbiː/ [OALD]
personality
 • บุคลิกลักษณะ: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว [Lex2]
 • คนที่มีชื่อเสียง: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี [Lex2]
 • (เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล ###S. character,nature [Hope]
 • (n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน [Nontri]
 • /P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /pˌɜːʴsən'ælɪtiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top