ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'm ( AY1 M) thinking ( TH IH1 NG K AH0 NG) we ( W IY1) move up ( M UW1 V AH1 P) a ( AH0) slot ( S L AA1 T). We ( W IY1) pass ( P AE1 S) hopkins ( HH AA1 P K IH2 N Z), move up ( M UW1 V AH1 P) to ( T UW1) number ( N AH1 M B ER0) two ( T UW1).

 


  

 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
thinking
 • ซึ่งสามารถคิดด้วยเหตุผลได้: ซึ่งคำนึงในเหตุผล [Lex2]
 • การคิด: การคิดหาเหตุผล, การขบคิด [Lex2]
 • การตัดสิน[Lex2]
 • (ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา ###S. thought [Hope]
 • /TH IH1 NG K AH0 NG/ [CMU]
 • (v) /th'ɪŋkɪŋ/ [OALD]
  [think]
 • คิด: ครุ่นคิด, คิดอ่าน [Lex2]
 • คิด[Lex2]
 • มีความคิดเห็น[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • นึกออก: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ [Lex2]
 • มุ่งความสนใจไปยัง[Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
 • คาดเดา: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์ [Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • การคิด: การนึก [Lex2]
 • (ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด ###SW. thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น [Hope]
 • (vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง [Nontri]
 • /TH IH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /th'ɪŋk/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
move up
 • ย้ายขึ้นไป[Lex2]
 • เลื่อน: เข็นออกไป [Lex2]
 • มีตำแหน่งสูงขึ้น: ขึ้นสู่ตำแหน่งสูง [Lex2]
 • เคลื่อน (พล) เข้ามาใกล้ (ทางทหาร)[Lex2]
 • เพิ่มค่า: เพิ่มราคา [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
slot
 • ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย): ช่องเจาะเป็นรูแคบและยาว [Lex2]
 • เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง[Lex2]
 • ตำแหน่งงาน[Lex2]
 • กำหนดเวลาในตาราง[Lex2]
 • กำหนดในตาราง[Lex2]
 • หยอดลงในช่อง: ใส่ลงในช่อง [Lex2]
 • เจาะรู: เจาะหรือทำช่องที่แคบยาว [Lex2]
 • (สลอท) n. ช่องใส่สตางค์,ช่องใส่จดหมาย,ช่องที่แคบและยาว,ช่องปีก,ช่องแคบ,ตำแหน่ง vi. ทำให้มีช่องดังกล่าว ###S. aperture,slit [Hope]
 • (n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์ [Nontri]
 • /S L AA1 T/ [CMU]
 • (v) /sl'ɒt/ [OALD]
pass
 • ผ่านไป: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป [Lex2]
 • ส่งต่อไป: ส่งผ่าน,ยื่นให้, ส่งให้ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ถ่ายทอด: บอกต่อ, อธิบาย [Lex2]
 • เปลี่ยนจาก: เปลี่ยนแปลงจาก [Lex2]
 • ใช้เวลา[Lex2]
 • สิ้นสุด: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น [Lex2]
 • สอบผ่าน: สอบไล่ได้ [Lex2]
 • อนุมัติ: อนุญาต, ยอมรับ [Lex2]
 • ตาย: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม [Lex2]
 • พูด: กล่าว, ออกเสียง, พูดจา [Lex2]
 • ตัดสิน: พิพากษา [Lex2]
 • ใบอนุญาต: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง [Lex2]
 • การโยน: การเหวี่ยง, การสะบัด [Lex2]
 • การสอบผ่าน[Lex2]
 • ช่องเขา: ช่องแคบ, ช่องทาง [Lex2]
 • การล่วงเกิน (ทางเพศ): การฉวยโอกาส, การล่วงละเมิด [Lex2]
 • การผ่าน: การผ่านไป, การเดินผ่าน, การพ้นไป [Lex2]
 • การสละสิทธิ์[Lex2]
 • (พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา [Hope]
 • (n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน [Nontri]
 • (vi) ผ่านไป,ล่วงลับไป,เกิดขึ้น,สอบได้,ปล่อย,สิ้นสุด [Nontri]
 • /P AE1 S/ [CMU]
 • (v) /p'aːs/ [OALD]
hopkins
 • /HH AA1 P K IH2 N Z/ [CMU]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
number
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbər/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top