ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

C ( S IY1) Common ( K AA1 M AH0 N) Knowledge ( N AA1 L AH0 JH): Essential ( AH0 S EH1 N SH AH0 L) Intermediate ( IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 AH0 T) Programming ( P R OW1 G R AE2 M IH0 NG) by ( B AY1) Stephen ( S T IY1 V AH0 N) C ( S IY1). Dewhurst ( D EH1 W ER0 S T), trans ( T R AE1 N Z): Quipu

 


  

 
C
 • อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม [Hope]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (n) /s'iː/ [OALD]
Common
 • ที่เกิดขึ้นทุกวัน[Lex2]
 • ที่เป็นของส่วนรวม[Lex2]
 • ที่ร่วมกัน[Lex2]
 • (คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n. ###SW. commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย) ###S. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu [Hope]
 • (adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์ [Nontri]
 • (n) ทุ่งว่าง,ทุ่งสาธารณะ,ห้องอาหารขนาดใหญ่ [Nontri]
 • /K AA1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɒmən/ [OALD]
Knowledge
 • ความรู้: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ [Lex2]
 • (นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว ###S. learning [Hope]
 • (n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก [Nontri]
 • /N AA1 L AH0 JH/ [CMU]
 • (n) /n'ɒlɪʤ/ [OALD]
Essential
 • จำเป็น: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด [Lex2]
 • องค์ประกอบสำคัญ: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น [Lex2]
 • จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง [LongdoEN]
 • (อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง. ###SW. essentialness n. ดูessential ###S. funda [Hope]
 • (adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ [Nontri]
 • /AH0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • /IY0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • /AH0 S EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
 • /IY0 S EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɪs'ɛnʃl/ [OALD]
Intermediate
 • คนกลาง: ตัวกลาง, สื่อกลาง [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง: ซึ่งอยู่ตรงกลาง [Lex2]
 • เป็นคนกลาง: เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง [Lex2]
 • (อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก. ###SW. intermediation n. intermediator [Hope]
 • (adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง [Nontri]
 • (n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,คนกลาง,สื่อกลาง [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 AH0 T/ [CMU]
 • /IH2 N ER0 M IY1 D IY0 AH0 T/ [CMU]
 • (n) /ˌɪntəm'iːdɪəʴt/ [OALD]
Programming
  [programme]
 • แผนงาน[Lex2]
 • รายการ[Lex2]
 • ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค[Lex2]
 • เขียนโปรแกรม[Lex2]
 • (n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ [Nontri]
 • /P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒugræm/ [OALD]
 • ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ [Lex2]
 • กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • การเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ [Hope]
 • /P R OW1 G R AE2 M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒugræmɪŋ/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
Stephen
 • /S T IY1 V AH0 N/ [CMU]
 • /S T EH1 F AH0 N/ [CMU]
 • (n) /st'iːvn/ [OALD]
Dewhurst
 • /D EH1 W ER0 S T/ [CMU]
trans
 • ข้าม: ผ่าน, นอกเหนือ [Lex2]
 • ข้าม: ตลอด, ขวาง, เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • /T R AE1 N Z/ [CMU]
 • (n) /tr'ænz/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top