ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

American ( AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N) politics ( P AA1 L AH0 T IH2 K S) are ( AA1 R) interesting ( IH1 N T R AH0 S T IH0 NG) to ( T UW1) watch ( W AA1 CH), especially ( AH0 S P EH1 SH L IY0) during ( D UH1 R IH0 NG) a ( AH0) presidential ( P R EH2 Z AH0 D EH1 N CH AH0 L) election ( AH0 L EH1 K SH AH0 N).

 


  

 
American
 • เกี่ยวกับอเมริกา: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา [Lex2]
 • คนอเมริกา: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน [Lex2]
 • (อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา [Nontri]
 • (n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ [Nontri]
 • /AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əm'ɛrɪkən/ [OALD]
politics
 • วิชาการเมือง: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ [Lex2]
 • การเมือง: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง [Lex2]
 • เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง: ้อุบายทางการเมือง [Lex2]
 • (พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ. [Hope]
 • (n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 T IH2 K S/ [CMU]
 • (n) /p'ɒlɪtɪks/ [OALD]
  [politic]
 • ซึ่งมีไหวพริบ: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม [Lex2]
 • ทำการรณรงค์ทางการเมือง[Lex2]
 • (พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์. [Hope]
 • (adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 T IH2 K/ [CMU]
 • (j) /p'ɒlɪtɪk/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
interesting
 • น่าสนใจ: น่าดึงดูดใจ [Lex2]
 • adj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง. ###SW. interestingness n. ###S. attractive [Hope]
 • (adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่ [Nontri]
 • /IH1 N T R AH0 S T IH0 NG/ [CMU]
 • /IH1 N T ER0 AH0 S T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪntrəstɪŋ/ [OALD]
  [interest]
 • ความดึงดูง[Lex2]
 • ความสนใจ: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น [Lex2]
 • ทำให้เกี่ยวข้อง: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม [Lex2]
 • ทำให้สนใจ[Lex2]
 • ผลประโยชน์: ดอกเบี้ย [Lex2]
 • (อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม ###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
 • (n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย [Nontri]
 • (vt) ทำให้สนใจ,ทำให้ทึ่ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
 • /IH1 N T R AH0 S T/ [CMU]
 • /IH1 N T ER0 AH0 S T/ [CMU]
 • (v) /'ɪntrəst/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
watch
 • นาฬิกาข้อมือ[Lex2]
 • การเฝ้าดู: การเฝ้าระวัง [Lex2]
 • ดู: คอยดู, เฝ้าดู [Lex2]
 • (วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง) ###S. guard,sentry,sentinel,look,observe [Hope]
 • (n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว [Nontri]
 • (vt) อยู่ยาม,คอย,เฝ้าดู,รอ,ระวังระไว,ตื่น [Nontri]
 • /W AA1 CH/ [CMU]
 • (v) /w'ɒtʃ/ [OALD]
especially
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ [Lex2]
 • (อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [Hope]
 • (adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ [Nontri]
 • /AH0 S P EH1 SH L IY0/ [CMU]
 • /AH0 S P EH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪsp'ɛʃəliː/ [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D ER1 IH0 NG/ [CMU]
 • (in) /dj'uəʴrɪŋ/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
presidential
 • เกี่ยวกับประธานาธิบดี[Lex2]
 • (เพรสซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับ president (ดู) [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน [Nontri]
 • /P R EH2 Z AH0 D EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
 • /P R EH2 Z AH0 D EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • (j) /prˌɛzɪd'ɛnʃl/ [OALD]
election
 • การเลือก: การคัดสรร [Lex2]
 • (อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า ###S. selection [Hope]
 • (n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง [Nontri]
 • /AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪl'ɛkʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top