ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

American ( AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N) industry ( IH1 N D AH0 S T R IY0) makes ( M EY1 K S) various ( V EH1 R IY0 AH0 S) attempts ( AH0 T EH1 M P T S) to ( T UW1) find ( F AY1 N D) and ( AE1 N D) encourage ( EH0 N K ER1 IH0 JH) brilliant ( B R IH1 L Y AH0 N T) students ( S T UW1 D AH0 N T S) from ( F R AH1 M) abroad ( AH0 B R AO1 D).

 


  

 
American
 • เกี่ยวกับอเมริกา: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา [Lex2]
 • คนอเมริกา: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน [Lex2]
 • (อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา [Nontri]
 • (n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ [Nontri]
 • /AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əm'ɛrɪkən/ [OALD]
industry
 • ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี): ความมานะ, ความพยายาม [Lex2]
 • ธุรกิจ: การพาณิชย์, การค้า [Lex2]
 • อุตสาหกรรม: ภาคอุตสาหกรรม [Lex2]
 • (อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ ###S. diligence [Hope]
 • (n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ [Nontri]
 • /IH1 N D AH0 S T R IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪndəstriː/ [OALD]
makes
 • /M EY1 K S/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪks/ [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
various
 • ซึ่งแตกต่างกัน: หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท, สารพัด [Lex2]
 • (แว'เรียส) adj. ต่าง ๆ กัน,หลากหลาย,ต่างชนิด,ต่างประเภท,หลายลักษณะ,มากมาย. ###SW. variously adv. ###S. many,varying [Hope]
 • (adj) ต่างๆ,หลาย,หลากหลาย,มากมาย,นานาชนิด [Nontri]
 • /V EH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) /v'ɛəʴrɪəʴs/ [OALD]
attempts
 • /AH0 T EH1 M P T S/ [CMU]
 • /AH0 T EH1 M P S/ [CMU]
 • (v) /'ət'ɛmpts/ [OALD]
  [attempt]
 • ความพยายาม: ความมานะ, ความอุตสาหะ [Lex2]
 • พยายาม: หาทาง, ขวนขวาย [Lex2]
 • (อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง [Hope]
 • (n) ความพยายาม,การทดลอง [Nontri]
 • (vt) พยายาม,ทดลอง [Nontri]
 • /AH0 T EH1 M P T/ [CMU]
 • (v) /'ət'ɛmpt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /f'aɪnd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
encourage
 • ปลุกใจ: ให้กำลังใจ, กระตุ้น [Lex2]
 • ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน[Lex2]
 • (เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน ###SW. encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage ###S. inspirit [Hope]
 • (vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน [Nontri]
 • /EH0 N K ER1 IH0 JH/ [CMU]
 • /EH0 N K ER1 AH0 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɪnk'ʌrɪʤ/ [OALD]
brilliant
 • แพรวพราย: พรายแสง, พริ้งพราย, ส่องแสง, แพรวพราว [Lex2]
 • งดงาม: สวยงาม [Lex2]
 • (บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา ###SW. brilliantness n. ดูbrilliant ###S. glittering [Hope]
 • (adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม [Nontri]
 • /B R IH1 L Y AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /br'ɪlɪəʴnt/ [OALD]
students
 • /S T UW1 D AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /stj'uːdnts/ [OALD]
  [student]
 • นักศึกษา: นักเรียน, นิสิตนักศึกษา [Lex2]
 • |der, pl. Studenten| นักศึกษา [LongdoDE]
 • (สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา ###S. learner,pupil,trainee [Hope]
 • (n) นักศึกษา,นักเรียน [Nontri]
 • /S T UW1 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /stj'uːdnt/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • /F ER0 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
abroad
 • ในต่างประเทศ: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก [Lex2]
 • แพร่หลาย: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง [Lex2]
 • (อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น ###S. circulating, outdoors [Hope]
 • (adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป [Nontri]
 • /AH0 B R AO1 D/ [CMU]
 • (a) /'əbr'ɔːd/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top