ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

5. When ( W EH1 N) the ( DH AH0) reaction ( R IY0 AE1 K SH AH0 N) is over ( IH1 Z OW1 V ER0), place ( P L EY1 S) the ( DH AH0) test ( T EH1 S T)-tube ( T UW1 B) on ( AA1 N) a ( AH0) damp ( D AE1 M P) cloth ( K L AO1 TH).

 


  

 
When
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • /HH W IH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
reaction
 • การตอบสนอง[Lex2]
 • ปฏิกิริยาตอบกลับ[Lex2]
 • ปฏิกิริยาเคมี[Lex2]
 • (รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา [Hope]
 • (n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน [Nontri]
 • /R IY0 AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɪ'ækʃən/ [OALD]
is over
  [be over]
 • จบ: เสร็จ, เลิก [Lex2]
 • มีเหลือ[Lex2]
 • อยู่เหนือ: อยู่บน [Lex2]
 • มากกว่า (จำนวน)[Lex2]
 • ใช้เวลานาน (ในการทำบางอย่าง)[Lex2]
place
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪs/ [OALD]
test
 • การทดสอบ: การตรวจสอบ [Lex2]
 • วิธีที่ใช้ในการทดสอบ[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล [Lex2]
 • แบบทดสอบ: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ทดสอบ [Lex2]
 • การทดสอบ, การสอบ [LongdoEN]
 • (เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ. ###SW. testability n. testable adj. testingly adv. [Hope]
 • (n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์ [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ [Nontri]
 • /T EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /t'ɛst/ [OALD]
tube
 • หลอด[Lex2]
 • ท่อ[Lex2]
 • ทางใต้ดิน[Lex2]
 • ส่งผ่านหลอดหรือท่อ[Lex2]
 • (ทูบ) n.,vt. (จัดให้มี) หลอด,ท่อ,หลอดวิทยุ,ยางในของรถยนต์,ลำกล้อง,กระบอก,อุโมงค์,ทางกลวง,โพรง,อวัยวะกลวง,โทรทัศน์,ทางรถไฟ,ทางรถไฟใต้ดิน. ###S. passage,duct,pipe,channel [Hope]
 • (n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน [Nontri]
 • /T UW1 B/ [CMU]
 • /T Y UW1 B/ [CMU]
 • (n) /tj'uːb/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
damp
 • ความชื้น: อากาศชื้น [Lex2]
 • ชื้น: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มชื้น [Lex2]
 • ทำให้ชื้น[Lex2]
 • ทำให้บรรเทา: ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ทุเลา [Lex2]
 • ยับยั้ง: สกัดกั้น, กีดกัน [Lex2]
 • (แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว) ###SW. dampness n. ดูdamp . ###S. humidity [Hope]
 • (adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • (n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ [Nontri]
 • (vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา [Nontri]
 • /D AE1 M P/ [CMU]
 • (v) /d'æmp/ [OALD]
cloth
 • ผ้า[Lex2]
 • (คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths [Hope]
 • (n) ผ้า,เสื้อผ้า [Nontri]
 • /K L AO1 TH/ [CMU]
 • (n) /kl'ɒth/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top