ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsatisfied

AH0 N S AE1 T IH0 S F AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsatisfied-, *unsatisfied*, unsatisfi, unsatisfie
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsatisfied(อันแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ., See also: unsatisfiedly adv.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, all the power in the world doesn't matter if you've lived an unsatisfied life.เพราะมันจะไม่มีความท้าทายในนั้น ลูกก็รู้ พลังทั้งหมดในโลกนี้จะไม่สำคัญ เมื่อลูกใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Tom, if you're unsatisfied with your looks, someday you're gonna be unsatisfied with mine.ทอม ถ้าคุณไม่พอใจรูปลักษณ์ของคุณ ซักวันคุณก็ต้องไม่ชอบรูปลักษณ์ของฉัน Marry Me a Little (2009)
They'll want to take you away from all that so that you can be bored and unsatisfied with them.พวกเธอจะทำให้นายหายเบื่อ จนกว่านายจะเบื่อและ ไม่พอใจพวกเธอ A Dance with Death (2012)
Unsatisfied it I'm soพอ ใจ Ordinary World (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsatisfiedHe is unsatisfied with the result.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ค้าง[ārom khāng] (x) EN: unsatisfied ; leftover feelings

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSATISFIED AH0 N S AE1 T IH0 S F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsatisfied (j) ˈʌnsˈætɪsfaɪd (uh1 n s a1 t i s f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] unsatisfied (of eating), #736,529 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied [Add to Longdo]
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1,足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired [Add to Longdo]
納まらない[おさまらない, osamaranai] (adj-i) feeling grieved; unsatisfied [Add to Longdo]
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsatisfied
   adj 1: not having been satisfied [syn: {unsated}, {unsatiated},
       {unsatisfied}]
   2: worried and uneasy [syn: {restless}, {ungratified},
     {unsatisfied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top