ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanctioned

S AE1 NG K SH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanctioned-, *sanctioned*, sanction, sanctione
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He simply sanctioned an already widely held idea.พระองค์เพียงแค่รับรองความเชื่อที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว The Da Vinci Code (2006)
You sanctioned the mass murder of an entire village so a pipeline could go through.แกอนุมัติให้ฆ่าคนเป็นร้อย ล้างหมู่บ้าน เพื่อจะสร้างท่อส่งน้ำมัน Shooter (2007)
I didn't think its use would be sanctioned this quickly.ฉันก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะอนุมัติเร็วขนาดนี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
That would have to be sanctioned at the highest level, and that's not going to happen.ทำแบบนั้นจะมีบทลงโทษสูงสุด แต่มันก็จะไม่เกิดขึ้น The Bank Job (2008)
Because if you sanctioned an exorcismเพราะถ้าคุณอนุญาตให้ทำพิธีไล่ผี Demonology (2009)
Is that sanctioned given his condition?การเอาไปให้เขานี้จะทำให้ สุขภาพเขาดีขึ้นมั้ย? White to Play (2009)
Army Council sanctioned it.สภากองทัพเป็นผู้อนุมัติ Home (2010)
Army Council sanctioned it.สภากองทัพบกเป็นผู้อนุมัติ Turning and Turning (2010)
In fact, I was sanctioned by this committee.อันที่จริง, ผมได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ Chuck Versus the Subway (2010)
The world bears witness to the sanctioned murder of a foreign political figure by the United States.ทั้งโลกได้เห็นกับตาถึงการอนุมัติให้ฆ่า นักการเมืองต่างถิ่นที่ออกโดย สหรัฐอเมริกา Dark Matter (2010)
It all points to a single black-budget organization funded and sanctioned from within our government.มันชี้ลงไปที่ เงิน ขององค์กรนั้น รับเงินและการอนุมัติในรัฐบาลของเรา Dark Matter (2010)
On a sanctioned mission under the authority and protection of the Crown.รับราชโองการให้ทำ ภารกิจ ปกป้องบัลลังค์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SANCTIONED S AE1 NG K SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanctioned (v) sˈæŋkʃənd (s a1 ng k sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
正式の歴史[せいしきのれきし, seishikinorekishi] (n) offical history (e.g. a state sanctioned account of history subject to revision when the government changes) [Add to Longdo]
青楼[せいろう, seirou] (n) (See 女郎屋,妓楼) officially sanctioned brothel (Edo-period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanctioned
   adj 1: conforming to orthodox or recognized rules; "the drinking
       of cocktails was as canonical a rite as the mixing"-
       Sinclair Lewis [syn: {canonic}, {canonical},
       {sanctioned}]
   2: formally approved and invested with legal authority [syn:
     {ratified}, {sanctioned}]
   3: established by authority; given authoritative approval; "a
     list of approved candidates" [syn: {approved}, {sanctioned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top