ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puckish

P AH1 K IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puckish-, *puckish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puckish(adj) เล่นซน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puckish(พัค'คิช) adj. ซน,ซุกซน,เล่นพิ-รนทร์, Syn. mischievous, coy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he might be a puckish agent of changeบัดดี้อาจเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ซุกซน Investigative Journalism (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUCKISH P AH1 K IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puckish (j) pˈʌkɪʃ (p uh1 k i sh)
puckishly (a) pˈʌkɪʃliː (p uh1 k i sh l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puckish
   adj 1: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying
       with impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch},
       {impish}, {implike}, {mischievous}, {pixilated},
       {prankish}, {puckish}, {wicked}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top