ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prayer beads

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prayer beads-, *prayer beads*, prayer bead
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prayer beads(n) สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buddhist prayer beads are-ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธเป็น Loving Annabelle (2006)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  prayer beads
      n 1: a string of beads used in counting prayers (especially by
           Catholics) [syn: {rosary}, {prayer beads}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top