ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaint

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaint-, *plaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaint(n) คำบ่น, See also: การบ่น
plaintiff(n) โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
plaintive(adj) ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaintThe judge decided against the plaintiff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าทุกข์(n) complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai Definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
โจทก์(n) plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)
จำเลย(n) defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte
จำเลย[jamloēi] (n) EN: defendant ; plaintiff ; accused  FR: accusé [m] ; prévenu [m]
โจทก์[jōt] (n) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser  FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จดหมายร้องเรียน[jotmāi røngrīen] (n, exp) EN: complaint letter
การร้องเรียน[kān røngrīen] (n) EN: complaint
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint
การต่อว่า[kān tøwā] (n) EN: complaint
การต่อว่าของลูกค้า[kān tøwā khøng lūkkhā] (n, exp) EN: customer complaints
การต่อว่าของนักลงทุน[kān tøwā khøng naklongthun] (n, exp) EN: investor complaints
การต่อว่าย่างรุนแรง[kān tøwā yāng runraēng] (n, exp) EN: strong complaint

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIFF P L EY1 N T AH0 F
PLAINTIFF P L EY1 N AH0 F
PLAINTIVE P L EY1 N IH0 V
PLAINTIVE P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIFFS P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFFS P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIVELY P L EY1 N AY2 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaint (n) plˈɛɪnt (p l ei1 n t)
plaints (n) plˈɛɪnts (p l ei1 n t s)
plaintiff (n) plˈɛɪntɪf (p l ei1 n t i f)
plaintive (j) plˈɛɪntɪv (p l ei1 n t i v)
plaintiffs (n) plˈɛɪntɪfs (p l ei1 n t i f s)
plaintively (a) plˈɛɪntɪvliː (p l ei1 n t i v l ii)
plaintiveness (n) plˈɛɪntɪvnəs (p l ei1 n t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable, #23,657 [Add to Longdo]
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] plaintiff, #153,684 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀切[あいせつ, aisetsu] (adj-na,n) pathetic; plaintive [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaint
   n 1: (United Kingdom) a written statement of the grounds of
      complaint made to court of law asking for the grievance to
      be redressed
   2: a cry of sorrow and grief; "their pitiful laments could be
     heard throughout the ward" [syn: {lament}, {lamentation},
     {plaint}, {wail}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top