ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigated

M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigated-, *mitigated*, mitigat, mitigate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้ The Maternal Congruence (2009)
But we both know your good works are mitigated by your evil deeds.แต่เราต่างก็รู้ว่า ด้านดีของคุณลดน้อยลง โดยการกระทำเลวร้ายของคุณ Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mitigated
      adj 1: made less severe or intense; "he gladly accepted the
             mitigated penalty" [ant: {unmitigated}]

Are you satisfied with the result?Discussions