ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mischievous

M IH1 S CH AH0 V AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mischievous-, *mischievous*, mischievou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischievous(adj) ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
mischievous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ซึ่งเป็นภัย, Syn. harmful
mischievously(adv) อย่างเป็นภัย
mischievousness(n) ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome

English-Thai: Nontri Dictionary
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mischievous(adj) ก่อกวน, ตัวป่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't be so mischievous in the future.ต่อไปเจ้าอย่าได้ซุกซนอีกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
- No doubt for some mischievous reason.-ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้น Episode #1.5 (1995)
A mischievous god.เขาทำได้ยังไง Fallen Idols (2009)
Goblins are the most mischievous of creatures. Mischievous, and dangerous.ก๊อบลินเป็นสัตว์ประหลาดที่ชอบก่อกวน ชอบก่อกวนและเป็นอันตราย Goblin's Gold (2010)
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient.มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm a mischievous bitch, but I can't for the life of me figure out what the hell this is about.งั้นก็ตามนั้นแหละครับ ฉันเป็นนังร้ายจอมก่อกวน แต่ฉันคงสงสัยทั้งชีวิตว่า I Kissed a Girl (2011)
And mischievous too.คุณแกล้งทำจริงๆเหรอครับ Episode #1.2 (2011)
The beetle question also told me that you're mischievous and disruptive by spirit and willing to lie for humorous effect.คำถามเรื่องด้วงนั้น ยังบอกผมว่า คุณเป็นตัวอันตราย ชอบสร้างความแตกแยก และจะโกหกเพื่อความสนุก The Fact in the Fiction (2013)
The water is mischievous Ha!ฉันชอบที่ลึกล้ำเกินหยั่ง ฮ่า! Moana (2016)
She said she loved my mischievous eyes.เธอบอกว่า เธอหลงรักดวงตาซุกซนของผม The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mischievousHe like be mischievous.
mischievousHe was as mischievous as any boy in the class.
mischievousIt is true the boy mischievous, but he is kind at heart.
mischievousKeep an eye on the boys; they are mischievous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เล่น(adj) playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai Definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
เก(adj) mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ซุกซน(adv) naughtily, See also: mischievously, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาไม่มีเวลาไปเล่นซุกซนเหมือนเด็กคนอื่น, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
แก่นแก้ว(adj) naughty, See also: mischievous, Syn. ซุกซน, ดื้อ, เกเร, Ant. เรียบร้อย, Example: เธอเป็นคนแก่นแก้วมาแต่เด็ก, Thai Definition: เก่งในทางซุกซนหรือในทางไม่สู้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (adj) EN: mischievous ; naughty ; idle  FR: tordu (fam.)
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ซน[son] (adj) EN: mischievous ; naughty  FR: turbulent ; dissipé
ซุกซน[sukson] (adj) EN: naughty ; mischievous  FR: polisson ; espiègle

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCHIEVOUS M IH1 S CH AH0 V AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mischievous (j) mˈɪstʃɪvəs (m i1 s ch i v @ s)
mischievously (a) mˈɪstʃɪvəsliː (m i1 s ch i v @ s l ii)
mischievousness (n) mˈɪstʃɪvəsnəs (m i1 s ch i v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
やんちゃ[yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
悪戯小僧[いたずらこぞう, itazurakozou] (n) mischievous boy [Add to Longdo]
悪戯盛り;いたずら盛り[いたずらざかり, itazurazakari] (n) mischievous age [Add to Longdo]
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
腕白小僧[わんぱくこぞう, wanpakukozou] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]
腕白仲間[わんぱくなかま, wanpakunakama] (n) group (gang) of naughty (mischievous) boys [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mischievous
   adj 1: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying
       with impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch},
       {impish}, {implike}, {mischievous}, {pixilated},
       {prankish}, {puckish}, {wicked}]
   2: deliberately causing harm or damage; "mischievous rumors and
     falsehoods"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top