ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juggle

JH AH1 G AH0 L   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juggle-, *juggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggle[VT] จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
juggle[VT] ตบตา, See also: ใช้อุบายหลอกลวง, Syn. manipulate, alter manoeuvre
juggle[VT] โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่
juggler[N] ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือ, See also: นักเล่นกล, Syn. entertainer
jugglery[N] การเล่นกล, See also: การเล่นโยนรับของหลายชิ้นด้วยมือ
juggle with[PHRV] เล่นโยนสิ่งของ (หนึ่งหรือมากกว่า) สลับกัน2มือ, See also: เล่นกล
juggle with[PHRV] จัดการเพื่อตบตาหรือหลอกลวง, See also: จัดการ(บางสิ่ง)เพื่อโกง
juggle about[PHRV] สลับหรือย้ายที่
juggle around[PHRV] สลับหรือย้ายที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception,manipulate
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา

English-Thai: Nontri Dictionary
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Focus on honing those skills, not on how well you can juggle schedules or fill out paperwork.มุ่งมั่น ผึกฝนกับทักษะเหล่านี้ คุณจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวกับตาราง หรือเอกสารเหล่านั้น A Change Is Gonna Come (2007)
"Super Mom, Trying to Juggle It All.""สุดยอดคุณแม่ พยายามตบตากัน" The Nanny Diaries (2007)
Otherwise, I'll be forced to cancel our Juggle Night.ไม่งั้นข้าคงจำเป็นต้องยกเลิกงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
You know how much I look forward to Juggle Night. Lock them up.แกก็รู้ว่าข้าตั้งตารองานฉลองนั่นอยู่ เอาพวกมันไปขัง Inkheart (2008)
I had no idea you could juggle like that. - Yeah, well...ใช่ ไม่นึกเลยว่า คุณจะเล่นกายกรรมได้ขนาดนั้น Made of Honor (2008)
City College is trying to destroy Greendale, and they're an unstoppable juggle knob.วิทยาลัยซิตี้กำลังพยายามทำลายกรีนเดล และพวกเขาคือจักเกอร์น็อบที่จะไม่ยอมหยุด For a Few Paintballs More (2011)
Looks like he juggles clubs on the beach.ดูเหมือนเขาเป็นพวกนักกายกรรม แถวชายหาดเลย Kryptonite (2011)
I bet you can't juggle four.เธอโยนพร้อมกันสี่ลูกไม่ได้แน่! Ernest & Celestine (2012)
Where did you learn to juggle like that?เจ้าไปเรียนการเล่นกลแบบนั้นมาจากไหน Arthur's Bane: Part One (2012)
This is just a foolish man who tried to juggle a chain saw, a tennis ball, and a Fuji apple after drinking too much.นี่มันแค่คนโง่ที่พยายามแสดงโชว์ โยน-รับเลื่อยยนต์ ลูกเทนนิสและแอปเปิ้ล หลังจากที่เขา The Patriot in Purgatory (2012)
Despite her difficult circumstances she helps her mother and juggles her school work.แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เธอยังช่วยแม่และแบ่งเวลาเรียนได้ดี Episode #1.5 (2013)
I would say it's been tough on me trying to juggle both studies and gaming at the same time.ผมบอกได้เลยว่า สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องยาก ที่ต้องพยายาม ทั้งด้านการเรียนและการเล่นเกมไปควบคู่กัน Free to Play (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
เล่นกล[V] play tricks, See also: juggle, conjure, play magic, Example: ชายคนนั้นจะมาเล่นกลง่ายๆ ให้เด็กๆ ดูที่หัวมุมถนนเป็นประจำ, Thai definition: เล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling   FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric   FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle   FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGLE    JH AH1 G AH0 L
JUGGLED    JH AH1 G AH0 L D
JUGGLER    JH AH1 G AH0 L ER0
JUGGLER    JH AH1 G L ER0
JUGGLES    JH AH1 G AH0 L Z
JUGGLERS    JH AH1 G AH0 L ER0 Z
JUGGLERS    JH AH1 G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggle    (v) ʤˈʌgl (jh uh1 g l)
juggled    (v) ʤˈʌgld (jh uh1 g l d)
juggler    (n) ʤˈʌglər (jh uh1 g l @ r)
juggles    (v) ʤˈʌglz (jh uh1 g l z)
jugglers    (n) ʤˈʌgləz (jh uh1 g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャグラー[, jagura-] (n) juggler [Add to Longdo]
ジャッグル[, jagguru] (n,vs) juggle [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
手品師[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggle
   n 1: the act of rearranging things to give a misleading
      impression [syn: {juggle}, {juggling}]
   2: throwing and catching several objects simultaneously [syn:
     {juggle}, {juggling}]
   v 1: influence by slyness [syn: {juggle}, {beguile}, {hoodwink}]
   2: manipulate by or as if by moving around components; "juggle
     an account so as to hide a deficit"
   3: deal with simultaneously; "She had to juggle her job and her
     children"
   4: throw, catch, and keep in the air several things
     simultaneously
   5: hold with difficulty and balance insecurely; "the player
     juggled the ball"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top