ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewelry

JH UW1 AH0 L R IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewelry-, *jewelry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jewelry[N] เครื่องเพชรพลอย, Syn. jewellery

English-Thai: Nontri Dictionary
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jewelryเครื่องเพชรพลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry makingการทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry tradeอุตสาหกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too many cops and fakes, so I tried my luck with a few pawnshops and jewelry stores.ตำรวจและพวกหลอกลวงก็เยอะ ดังนั้น... ผมลองเสี่ยงโชคกับ โรงจำนำและร้านเครื่องประดับ Hacker (2016)
At first we thought they were thieves because they were hitting banks and jewelry stores.ตอนแรกพวกเราคิดว่าพวกเขาเป็นขโมย เพราะพวกเขาปล้นธนาคารและร้านเพชร Green Arrow (2015)
Still waiting on the M.E.'s report, but their wallets and jewelry were missing.เมื่อเช้านี้ ยังรอผลพิสูจน์หลักฐานอยู่ แต่กระเป๋าสตางค์กับ เครื่องประดับของพวกเขาหายไป Arkham (2014)
The victim's wallet was in the car, as well as jewelry stolen from the house.กระเป๋าสตางค์ของเหยื่อถูกพบในรถ รวมถึงเตรื่องประดับที่ถูกขโมยจากบ้าน The Silver Briefcase (2014)
Hey, is my jewelry box in there?เฮ้ กล่องเครื่องเพชรของชั้นอยู่ในนั้นรึเปล่า? 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
The silicon in the rocks, the oxygen in the air, the carbon in our DNA, the iron in our skyscrapers, the silver in our jewelry were all made in stars billions of years ago.ซิลิกอนในหินออกซิเจน ในอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ในดีเอ็นเอของเรา, ธาตุเหล็กในตึกระฟ้าของเรา เงินในเครื่องประดับของเรา Sisters of the Sun (2014)
All my girlfriend's jewelry is gone.เครื่องประดับทั้งหมดของแฟน ฉันจะหายไป The Wolf of Wall Street (2013)
Be sure to grab that. That's in the top tray in my jewelry box.หยิบติดมาด้วยนะ อยู่บนชั้นบนของกล่องเครื่องเพชรแม่ Crash and Burn, Girl! (2013)
Jewelry was left untouched.ไม่มีการแตะต้องเครื่องประดับ The Inspiration (2013)
He left the jewelry untouched.เขาไม่แตะต้องเครื่องประดับเลย The Inspiration (2013)
Proof would be finding the jewelry and the cash that was taken from her.หลักฐานคือการพบเครื่องเพชรพลอยและเงินสด ซึ่งถูกฉกไปจากเธอ The Desert Rose (2013)
There's both jewelry and cash missing.เครื่องเพชรพลอยและเงินสดหายไป The Desert Rose (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelryA thief broken in and made off with all my jewelry.
jewelryHe is alleged to have stolen the jewelry.
jewelryHe wears expensive clothes and owns a lot of jewelry.
jewelryShe had to part with her jewelry box.
jewelryShe was all eyes as he opened the jewelry box.
jewelryShe was captured trying to steal jewelry.
jewelryThe newly-opened jewelry shop took away some of my best customers.
jewelryThe old man bribed a young girl with money and jewelry.
jewelryThe police recovered the stolen jewelry.
jewelryThese kinds of jewelry are of little value.
jewelryThey broke into the jewelry shop.
jewelryWhat sort of jewelry are you going to wear with this dress?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนิม[N] jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
กล่องเกรื่องเพชร[n. exp.] (klǿng khreūang phēt) EN: jewelry box   FR: boîte à bijoux [f]
ทองรูปพรรณ[n.] (thøngrūppaphan) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWELRY    JH UW1 AH0 L R IY0
JEWELRY    JH UW1 L R IY0
JEWELRY(2)    JH UW1 L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jewelry    (n) ʤˈuːəlriː (jh uu1 @ l r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckherstellung {f}jewelry making [Add to Longdo]
Schmuckkasten {m}jewelry box; jewellery box [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[, indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[, jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾品[ほうしょくひん, houshokuhin] (n) jewelry; jewellery [Add to Longdo]
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop [Add to Longdo]
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jewelry
   n 1: an adornment (as a bracelet or ring or necklace) made of
      precious metals and set with gems (or imitation gems) [syn:
      {jewelry}, {jewellery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top