ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interrogation

IH2 N T EH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interrogation-, *interrogation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrogation(n) การซักถาม, See also: การซักไซ้, การไต่ถาม, Syn. questioning, inquiry, Ant. reply
interrogation mark(n) เครื่องหมายคำถาม, See also: เครื่องหมายปรัศนี
interrogation point(n) เครื่องหมายคำถาม, See also: เครื่องหมายปรัศนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry

English-Thai: Nontri Dictionary
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interrogationการซักถาม, ข้อถาม [ดู interpellation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrogation๑. การซักถาม (ก. ทั่วไป)๒. กระทู้ถาม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interrogation room(n) ห้องสอบสวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should we get the opportunity, we must be prepared to conduct the interrogation with the at most efficiency.อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยทีเดียว The Jackal (1997)
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก The Jackal (1997)
and all of this is the same sick fucking bullshit that come from you every two seconds in each interrogation that I ever did to all fucking people.และนั่นมันเรื่องห่วยแตกที่คุณบอกผมทุกๆสองวิ แต่ละอย่างที่คุณบอก ผมไม่เคยคิดจะทำกะคนปกติทั่วไป Saw II (2005)
If I had left you there, right now you'd be in one of Creedy's interrogation cells.ถ้าปล่อยคุณไว้, ตอนนี้คุณคงจะอยู่ใน ห้องสอบสวน. V for Vendetta (2005)
Interrogation rooms are a joke, a real joke.ห้องสอบสวน เป็นเรื่องน่าขำมากๆ The City of Violence (2006)
Full envelope intrusion, rendition, experimental interrogation is all run out of this office.การแทรกแซงทางเอกสารเต็มรูปแบบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การทดลอง, สอบสวน ล้วนถูกปฏิบัติการนอกเหนือหน่วยนี้ทั้งนั้น The Bourne Ultimatum (2007)
My 100 hours of interrogation tapes and the volumes of evidence taken from my house weren't enough for you to understand John?เทปสืบสวน 100 ชั่วโมงของฉัน เสียงบันทึกจากที่เกิดเหตุที่บ้านฉัน มันยังไม่พออีกเหรอที่จะเข้าใจจอห์น Saw IV (2007)
It's either that, or we throw him in the back of a van and have an agency interrogation team go to work on him.ถ้าไม่อย่างนั้น, ก็จับเขาขึ้นหลังรถตู้ แล้วให้ทีมสอบสวนจัดการเขาละกัน Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
He headed an interrogation unit.เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสอบสวน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
No interrogation techniques?ไม่มีเทคนิคการสอบสวนเหรอ? About Last Night (2008)
Yeah. I teach interrogation at the fbi academy.ใช่ ผมสอนด้านการสอบสวนที่สถาบันของเอฟบีไอ Masterpiece (2008)
Interrogation Room,now.ไปที่ห้องสอบสวนตอนนี้เลย. Last Man Standing (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interrogationHe kept silent all the time during the interrogation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรัศนี(n) question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai Definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ปรัศนี(n) question mark, See also: interrogation mark, query, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Example: นิยายเรื่องนี้ตั้งชื่อโดยมีเครื่องหมายปรัศนีต่อท้ายเอาไว้เพื่อสื่อความหมายว่าตัวละครในเรื่องจะรอดชีวิตหรือไม่, Thai Definition: เครื่องหมายรูป ? ใช้ประกอบข้อความแสดงการถาม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซักถาม[kān sakthām] (n) EN: interrogation
การสอบปากคำ[kān søppākkham] (n) EN: interrogation
การถาม[kān thām] (n) FR: interrogation [f]
คำถาม[khamthām] (n) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject  FR: question [f] ; interrogation [f]
เครื่องหมายปรัศนี[khreūangmāi pratsanī] (n, exp) EN: « ? » ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark  FR: « ? » ; point d'interrogation [m]
ปฤจฉา[pritchā] (n) EN: interrogation  FR: interrogation [f]
สอบซ้อม[søpsøm] (n) EN: school test  FR: test [m] ; examen [m] ; interrogation [f] ; examen semestriel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERROGATION IH2 N T EH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N
INTERROGATIONS IH2 N T EH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interrogation (n) ˈɪntˌɛrəgˈɛɪʃən (i1 n t e2 r @ g ei1 sh @ n)
interrogations (n) ˈɪntˌɛrəgˈɛɪʃənz (i1 n t e2 r @ g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问讯[wèn xùn, ㄨㄣˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] interrogation, #46,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragezeichen {n}interrogation mark; interrogation point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタロゲーション;インタロゲイション[intaroge-shon ; intarogeishon] (n,adj-f) interrogation [Add to Longdo]
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark [Add to Longdo]
鞠問;鞫問[きくもん, kikumon] (n,vs) examination; interrogation; questioning [Add to Longdo]
取調室;取調べ室[とりしらべしつ, torishirabeshitsu] (n) interrogation room; interview room; sweatbox [Add to Longdo]
審問[しんもん, shinmon] (n,vs) interrogation; hearing; trial; (P) [Add to Longdo]
尋問(P);訊問[じんもん, jinmon] (n,vs) cross-examination; interrogation; questioning; (P) [Add to Longdo]
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] (n) {comp} contact interrogation signal [Add to Longdo]
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P) [Add to Longdo]
問い合わせ(P);問合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interrogation
   n 1: a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a
      direct question"; "he had trouble phrasing his
      interrogations" [syn: {question}, {interrogation},
      {interrogative}, {interrogative sentence}]
   2: a transmission that will trigger an answering transmission
     from a transponder
   3: formal systematic questioning [syn: {interrogation},
     {examination}, {interrogatory}]
   4: an instance of questioning; "there was a question about my
     training"; "we made inquiries of all those who were present"
     [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
     {interrogation}] [ant: {answer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top