ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glorification

G L AO2 R AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glorification-, *glorification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glorification(n) การสรรเสริญ, See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง, Syn. aggrandizement, apotheosis, exaltation
glorification(n) การเชิดชู, See also: การสรรเสริญ, การยกย่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glorificationn. การสรรเสริญ

English-Thai: Nontri Dictionary
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obscene glorification of a brutal dictator.การเชิดชูอันน่ารังเกียจ ต่อผู้นำเผด็จการอันโหดร้ายเนี่ยนะ The Interview (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเชิดชู(n) glorification, See also: illustriousness, praise, admiration, commendation, Syn. การยกย่อง, Example: อังคารได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)

CMU English Pronouncing Dictionary
GLORIFICATION G L AO2 R AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N
GLORIFICATION G L AO2 R IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glorification (n) glˌɔːrɪfɪkˈɛɪʃən (g l oo2 r i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltverherrlichung {f}glorification of violence [Add to Longdo]
Verherrlichung {f} | Verherrlichungen {pl}glorification | glorifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賛美(P);讚美;讃美[さんび, sanbi] (n,vs,adj-no) praise; adoration; glorification; (P) [Add to Longdo]
自己肥大[じこひだい, jikohidai] (n) self-aggrandizement; self-glorification; something becoming large by feeding upon itself [Add to Longdo]
美化[びか, bika] (n,vs) beautification; glorification; (P) [Add to Longdo]
礼讃;礼賛[らいさん, raisan] (n,vs) praise; worship; adoration; glorification [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glorification
   n 1: a state of high honor; "he valued glory above life itself"
      [syn: {glory}, {glorification}]
   2: a portrayal of something as ideal; "the idealization of rural
     life was very misleading" [syn: {idealization},
     {idealisation}, {glorification}]
   3: the act of glorifying (as in worship); "the glorification of
     God"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top