ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enterprise

EH1 N T ER0 P R AY2 Z   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enterprise-, *enterprise*
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enterprise[N] ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise[N] โครงการที่เสี่ยง, Syn. affair, venture
enterprise[N] บริษัท, Syn. business, company, firm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task

English-Thai: Nontri Dictionary
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, civicเทศวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, civicเทศวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, privateวิสาหกิจเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, privateวิสาหกิจเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, public; enterprise, stateรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, public; enterprise, stateรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, state; enterprise, publicรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, state; enterprise, publicรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Enterprise accountingการบัญชีสำหรับองค์การ [การบัญชี]
Enterprise zonesเขตส่งเสริมการลงทุน [TU Subject Heading]
Enterprise zones, Ruralเขตส่งเสริมการลงทุนในชนบท [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enterpriseวิสาหกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's not an enterprise of any kind.สวรรค์ของพระยิวกับเด็กๆ... Schindler's List (1993)
The enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed.ทั้งธุรกิจและปลาฉลาม ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นธาตุแท้ ที่ทำให้มันทำในสิ่งที่ The Corporation (2003)
This was an enterprise so vast that it required the resources of a computer.นี่เป็นงานใหญ่มาก จริง ๆ แล้วต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ The Corporation (2003)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
Behind every enterprise I've been working onเบื้องหลังบริษัททุกบริษัทที่ฉันทำงานด้วย Chapter Eight 'Villains' (2008)
Tell me, is that little enterprise still shipshape (going well)?บอกผมว่านั่นเป็นการเสี่ยง ที่ไม่มีปัญหาใช่มั้ย The Bank Job (2008)
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง The Dark Knight (2008)
Applied Sciences. Whole division of Wayne Enterprises just disappeared overnight.แผนกวิทยาการ ของเวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ The Dark Knight (2008)
Into a bright new dawn of fresh enterprises and challenges, eh?ไปสู่ฟ้าใหม่ที่สดใสของโครงการ และความท้าทายใหม่ที่มีชีวิตชีวา รึไง? Frost/Nixon (2008)
He's cited as the reason Congress is considering the first national crime bill, making criminal enterprise across state lines a federal offense.เขาเป็นเหตุผลให้สภาผู้แทนพิจารณาร่างกฏหมายอาชญกรรมแห่งชาติฉบับแรก ทำให้อาชญกรรมข้ามรัฐเป็นคดีกลาง Public Enemies (2009)
Son, I have the fate of a multi-trillion dollar enterprise in my hands, and you want me to let you earn your stripes now?ไอ้ลูกชาย ฉันกุมชะตา ของบริษัทหลายล้านล้านอยู่ในมือของฉัน แล้วนายอยากให้ฉันติดแถบยศให้นาย Cowboys and Indians (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enterpriseBuilding the steel factory was a great enterprise.
enterpriseCommercial Code can be called an enterprise method.
enterpriseHave a spirit of enterprise.
enterpriseHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
enterpriseHe derived a lot of profit from the enterprise.
enterpriseHe embarked on a new enterprise.
enterpriseHe has always associate with large enterprises.
enterpriseHe is a man with enterprise.
enterpriseHe played an important part in the enterprise.
enterpriseHe put all his fortune in the enterprise.
enterpriseHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
enterpriseIf it had not been for his help, we would have failed in our enterprise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work   FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; opération [f]
กิจการ[n.] (kitkān) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking   FR: entreprise [f] ; business [m] ; affaire [f]
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator   
รัฐวิสาหกิจ[n.] (ratwisāhakit) EN: national enterprise ; state-owned enterprise   FR: entreprise d'État [f]
ธุรกิจครอบครัว[n. exp.] (thurakit khrøpkhrūa) EN: family business ; family enterprise   FR: entreprise familiale [f]
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
วัฒนธรรมวิสาหกิจ[n. exp.] (watthanatham wisākahit) EN: enterprise culture   FR: culture d'entreprise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERPRISE    EH1 N T ER0 P R AY2 Z
ENTERPRISE    EH1 N ER0 P R AY2 Z
ENTERPRISES    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISES    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISES'    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISES'    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISE'S    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISE'S    EH1 N T ER0 P R AY2 Z AH0 Z
ENTERPRISE'S(2)    EH1 N ER0 P R AY2 Z AH0 Z
ENTERPRISE'S(3)    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enterprise    (n) ˈɛntəpraɪz (e1 n t @ p r ai z)
enterprises    (n) ˈɛntəpraɪzɪz (e1 n t @ p r ai z i z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM [Add to Longdo]
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P) [Add to Longdo]
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level [Add to Longdo]
ワールドエンタープライズ[, wa-rudoenta-puraizu] (n) world enterprise; multi-national enterprise [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P) [Add to Longdo]
営利事業[えいりじぎょう, eirijigyou] (n) profit-making enterprise [Add to Longdo]
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm [Add to Longdo]
外国企業[がいこくきぎょう, gaikokukigyou] (n) foreign business; foreign enterprise; foreign corporation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enterprise
   n 1: a purposeful or industrious undertaking (especially one
      that requires effort or boldness); "he had doubts about the
      whole enterprise" [syn: {enterprise}, {endeavor},
      {endeavour}]
   2: an organization created for business ventures; "a growing
     enterprise must have a bold leader"
   3: readiness to embark on bold new ventures [syn: {enterprise},
     {enterprisingness}, {initiative}, {go-ahead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top