ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enquire

IH0 N K W AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enquire-, *enquire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquire(vi) ถามคำถาม, Syn. ask, inquire, question
enquire(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
enquire of(phrv) ถาม, See also: สอบถาม, Syn. inquire of
enquire for(phrv) ถามหา, Syn. inquire for, ask for
enquire into(phrv) ค้นหาเกี่ยวกับ, See also: สอบถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire into, look into, see into
enquire about(phrv) สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire about, ask about
enquire after(phrv) สอบถาม, See also: ค้นหา โดยการถาม, Syn. inquire after
enquire after(phrv) ถามไถ่เรื่องสุขภาพ (อย่างสุขภาพ), Syn. ask after
enquire within(phrv) สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้), Syn. inquire within, apply within

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enquire(เอนไคว'เออะ) vt.,vi. ดูinquire

English-Thai: Nontri Dictionary
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I might enquire why you told me you liked me against your better judgement?ดิฉันก็ขอถามว่า ทำไมคุณถึงบอกว่าชอบดิฉัน ทั้งๆ ที่เป็นการฝืนใจ Pride & Prejudice (2005)
Might I enquire as to how you came by these?อยากรู้จัง ว่าคุณได้ไอ้นี่มายังไง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I have come to enquire about the coal mine on your land.ฉันมาเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับ เหมืองแร่ถ่านหินในที่ของคุณค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Enquire about her and find out what her reason is for coming here.หาเธอให้พบ และสืบให้รู้ว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ Episode #1.5 (2010)
You already knew she was the one when I asked you to enquire about her, right?ถ้างั้น ตอนที่ฉันสั่งให้นายไปหาเธอ นายก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเธออยู่แล้วสิ? Episode #1.5 (2010)
Agent Hunter is making enquires about a former employee.เจ้าหน้าที่ฮันเตอร์กำลังสืบสวน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คนก่อน Lange, H. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enquireI enquired of a passer-by which road to take.
enquireRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.
enquire"Y-You OK? Not hurt?"I enquire timidly. "Ah, no, I'm fine."

CMU English Pronouncing Dictionary
ENQUIRE IH0 N K W AY1 ER0
ENQUIRER IH0 N K W AY1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enquire (v) ˈɪnkwˈaɪər (i1 n k w ai1 @ r)
enquired (v) ˈɪnkwˈaɪəd (i1 n k w ai1 @ d)
enquirer (n) ˈɪnkwˈaɪərər (i1 n k w ai1 @ r @ r)
enquires (v) ˈɪnkwˈaɪəz (i1 n k w ai1 @ z)
enquirers (n) ˈɪnkwˈaɪərəz (i1 n k w ai1 @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
聞く(P);聴く;訊く[きく, kiku] (v5k,vt) (1) to hear; (2) (usu. 聴く) to listen (e.g. to music); (3) (formal 聴く) to ask; to enquire; to query; (P) [Add to Longdo]
問い合わせる(P);問合わせる;問合せる;問い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P) [Add to Longdo]
問い質す;問いただす;問い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enquire
   v 1: inquire about; "I asked about their special today"; "He had
      to ask directions several times" [syn: {ask}, {inquire},
      {enquire}]
   2: conduct an inquiry or investigation of; "The district
     attorney's office investigated reports of possible
     irregularities"; "inquire into the disappearance of the rich
     old lady" [syn: {investigate}, {inquire}, {enquire}]
   3: have a wish or desire to know something; "He wondered who had
     built this beautiful church" [syn: {wonder}, {inquire},
     {enquire}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top