ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endowed

EH0 N D AW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endowed-, *endowed*, endow, endowe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm even impartial towards the gloriously endowed Miss Wexford...มันไม่ยุติธรรมต่อ มิสเวกซ์ฟอร์ดผู้งดงาม Becoming Jane (2007)
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
But he's very well endowed and sometimes I just can't handle him that long.แล้วกลับไปที่โรงแรม แต่ ท่าทางเขารวยน่าดู The Girlfriend Experience (2009)
She is one well endowed lady.คงเป็นยานสาวบิ้กบึ้มน่าดู Star Trek (2009)
The Graysons were the ones who first endowed the organization back in 1995และคุณนายเกรย์สัน ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่บริจาคในปี 1995 Guilt (2011)
I've endowed a new wing at the hospital where I was treated.ผมตั้งโครงการในโรงพยาบาล ที่ผมไปรักษา Con-Heir (2012)
Since when is a man being well endowed considered humiliating?แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ ผู้ชายที่มีสมรรถนะดี เป็นเรื่องที่น่าอาย? Lost My Power (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endowedDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
endowedHe endowed the college with a large sum of money.
endowedHe is endowed with a sense of humor.
endowedHe is endowed with many talents.
endowedHe is endowed with unusual ability in mathematics.
endowedHe was endowed with great talents.
endowedHis daughter was endowed with beauty and grace.
endowedNature endowed her with both a sound mind and a sound body.
endowedNature endowed her with wit and beauty.
endowedNature endowed him with wit and beauty.
endowedShe is endowed with a special talent.
endowedShe is endowed with a talent for music.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOWED EH0 N D AW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endowed (v) ˈɪndˈaud (i1 n d au1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begabt (mit)endowed (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) [Add to Longdo]
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P) [Add to Longdo]
賦与[ふよ, fuyo] (n,vs) being endowed with (e.g. a gift); being blessed with; endowment [Add to Longdo]
有する[ゆうする, yuusuru] (vs-s) to own; to be endowed with; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endowed
   adj 1: provided or supplied or equipped with (especially as by
       inheritance or nature); "a well-endowed college";
       "endowed with good eyesight"; "endowed by their Creator
       with certain unalienable rights" [ant: {unendowed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top