ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endow

EH0 N D AW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endow-, *endow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endow(vt) บริจาค, See also: มอบเงินทุนให้, Syn. give, provide, supply
endowment(n) การบริจาค, Syn. donation, grant
endowment(n) ความสามารถ, See also: สมรรถนะ, Syn. ability, qualification, talent
endow with(phrv) บริจาคให้กับ
endow with(phrv) สร้างให้มี (ความสามารถ) โดยธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endow(เอนเดา') vt. บริจาค,มอบของขวัญให้,มอบทุน, See also: endower n. ดูendow, Syn. provide
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
disendow(ดิสเอนเดา') vt. ยึดเงินบริจาค,

English-Thai: Nontri Dictionary
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endowmentแบบสะสมทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment๑. การบริจาคทรัพย์๒. การกำหนดส่วนแบ่งให้แก่ภริยา (ในทรัพย์มรดกของสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
HAS YOUR DAD HAD TO ENDOW TO GET YOU THIS SPOT?ที่พ่อนายต้องไปบริจาคเพื่อให้นายได้ ที่ นี้ไป Poison Ivy (2007)
And how your continual need to endow this creature with human traits has led to the laxness of its security protocols.และวิธีการที่ความต้องการอย่าง ต่อเนื่องของคุณเพื่อมอบให้บุคคลผู้นี้ ที่มีลักษณะของมนุษย์ได้นำไปสู่ การหละหลวมของโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของตน Underworld Awakening (2012)
You can endow all the museums you want, but you're not fooling anybody.แม่อาจจะบริจาคเงินให้พิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ก็ได้ แต่แม่จะหลอกใครไม่ได้ Stolen Kisses (2012)
Ms. Kelsey here has generously offered to endow a beta-tablet pilot program for our special-needs clients.คุณเคลซีย์ ได้กรุณาเสนอที่จะบริจาค โปรแกรมนำร่องเบต้าแทบเล็ท ให้กับคนไข้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษของเรา Noosphere Rising (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endowDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
endowHe endowed the college with a large sum of money.
endowHe is endowed with a sense of humor.
endowHe is endowed with many talents.
endowHe is endowed with unusual ability in mathematics.
endowHe was endowed with great talents.
endowHis daughter was endowed with beauty and grace.
endowNature endowed her with both a sound mind and a sound body.
endowNature endowed her with wit and beauty.
endowNature endowed him with wit and beauty.
endowShe is endowed with a special talent.
endowShe is endowed with a talent for music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสิทธิ์ประสาท[prasitprasāt] (v) EN: bestow ; endow ; give
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOW EH0 N D AW1
ENDOWS EH0 N D AW1 Z
ENDOWED EH0 N D AW1 D
ENDOWING EH0 N D AW1 IH0 NG
ENDOWMENT EH0 N D AW1 M AH0 N T
ENDOWMENTS EH0 N D AW1 M AH0 N T S
ENDOWMENT'S EH0 N D AW1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endow (v) ˈɪndˈau (i1 n d au1)
endows (v) ˈɪndˈauz (i1 n d au1 z)
endowed (v) ˈɪndˈaud (i1 n d au1 d)
endowing (v) ˈɪndˈauɪŋ (i1 n d au1 i ng)
endowment (n) ˈɪndˈaumənt (i1 n d au1 m @ n t)
endowments (n) ˈɪndˈaumənts (i1 n d au1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワクフ[wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance [Add to Longdo]
基本金[きほんきん, kihonkin] (n) fund; endowment [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit [Add to Longdo]
限度枠[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endow
   v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
      {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]
   2: furnish with an endowment; "When she got married, she got
     dowered" [syn: {endow}, {dower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top