หรือคุณหมายถึง embarraß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embarrass

IH0 M B EH1 R AH0 S   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embarrass-, *embarrass*, embarras
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embarrass[VT] ทำให้ขวยเขิน, See also: ทำให้กระดากอาย, ทำให้รู้สึกอาย, Syn. chagrin, discomfit, discompose
embarrass[VT] ทำให้ลำบาก, See also: ทำให้เกิดปัญหา, ขัดขวาง, Syn. hamper, hinder, obstruct
embarrassed[ADJ] ซึ่งลำบากใจ, See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน, Syn. ashamed, humiliated
embarrassment[N] ความขวยเขิน, See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, Syn. humiliation, shame, uncomfortableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด

English-Thai: Nontri Dictionary
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to embarrass all those who wish to treat us as slaves.ผมอยากจะทำให้พวกที่ ทำกับเราเหมือนทาสได้ขายหน้า Gandhi (1982)
Don't try to embarrass me. I've got no pride.อย่าทำให้ฉันขายหน้าไปกว่านี้ แค่นี้ก็ไม่เหลือความภาคภูมิใจแล้ว Labyrinth (1986)
Now, look, don't embarrass me, please. I promised them you'd all be back on stage before I announced the winner.อย่าให้ผมเสียหน้าน่ะ ผมสัญญาว่าทุกคนจะขึ้นเวที... Punchline (1988)
Jessie, this is Harriet. Please don't embarrass me in front of her.เจสซี่ นี่แฮร์เรียต ขอร้องล่ะอย่าให้ฉันขายหน้าต่อหน้าเธอเลยนะ Mannequin: On the Move (1991)
I'm certainly not gonna allow you to embarrass ours.ผมไม่ยอมให้คุณมาทำความเสื่อมเสีย กับประเทศเราเด็ดขาด Cool Runnings (1993)
I didn't mean to embarrass you in class.ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอายในห้องเรียน Hocus Pocus (1993)
You embarrass me.คุณจะทำฉันขายหน้า Schindler's List (1993)
Nothing. He won't embarrass me.ไม่มีอะไร เขาจะไม่ทำให้เกิดปัญหาผม The Birdcage (1996)
I don't want to embarrass this lovely lady... but how many mothers does Val have?ผมไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดปัญหาผู้หญิงที่น่ารักนี้ ... แต่วิธีการที่หลายแม่ Val ไม่ได้? The Birdcage (1996)
You're gonna fucking embarrass us.มึงกำลังจะทำให้ พวกเราขายหน้า American History X (1998)
- If you embarrass me again...-ถ้าคุณทำผมเสียหน้าอีกละก็... The Red Violin (1998)
Don't embarrass yourself, David.อย่าทำตัวเองขายหน้าล่ะ Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
embarrassAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.
embarrassBob felt embarrassed when he was treated in front of some girls.
embarrassBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
embarrassEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
embarrassFancy forgetting my glasses, it's so embarrassing.
embarrassGiggling with embarrassment, she held out the condom. [XXX]
embarrassHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
embarrassHaving said it, Mayu hangs her head in embarrassment.
embarrassHe is financially embarrassed.
embarrassHe noticed her embarrassment.
embarrassHe turned away from them in embarrassment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู[ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
เปิ่น[ADV] embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
หน้าเจื่อน[ADJ] embarrassed, See also: shy, ashamed, Ant. หน้าตาย, Example: เขาทำหน้าเจื่อนบอกความไม่สบายใจ, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
เก้อ[V] embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
ขัดเขิน[V] embarrass, See also: shy, be timid, Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. กล้า, Example: เรไรรู้สึกขัดเขินทุกครั้งที่พบหน้าสัตยา ชายหนุ่มที่เธอแอบชอบอยู่, Thai definition: ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเมื่ออยู่ต่อหน้า
คับอกคับใจ[V] embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
อุทธัจ[N] embarrassment, Syn. อุธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
อุธัจ[N] embarrassment, Syn. อุทธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
อักอ่วน[ADJ] awkward, See also: embarrassed, Syn. กระอักกระอ่วน, พิพักพิพ่วน
หน้าจืด[V] embarrass, See also: pale, Syn. หน้าเจื่อน, หน้าซีด, Example: เขาหน้าจืดไปทันทีเมื่อรู้ว่าสอบไม่ผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off   
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed   FR: timide ; embarassé
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
เก้อ[v.] (koē) EN: embarrass   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARRASS    IH0 M B EH1 R AH0 S
EMBARRASSED    IH0 M B EH1 R AH0 S T
EMBARRASSES    IH0 M B AE1 R AH0 S IH0 Z
EMBARRASSING    IH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG
EMBARRASSMENT    IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T
EMBARRASSINGLY    IH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG L IY0
EMBARRASSMENTS    IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrass    (v) ˈɪmbˈærəs (i1 m b a1 r @ s)
embarrassed    (v) ˈɪmbˈærəst (i1 m b a1 r @ s t)
embarrasses    (v) ˈɪmbˈærəsɪz (i1 m b a1 r @ s i z)
embarrassing    (v) ˈɪmbˈærəsɪŋ (i1 m b a1 r @ s i ng)
embarrassment    (n) ˈɪmbˈærəsmənt (i1 m b a1 r @ s m @ n t)
embarrassingly    (a) ˈɪmbˈærəsɪŋliː (i1 m b a1 r @ s i ng l ii)
embarrassments    (n) ˈɪmbˈærəsmənts (i1 m b a1 r @ s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难为情[nán wéi qíng, ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] embarrassed, #35,365 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] embarrassed; ill at ease, #49,954 [Add to Longdo]
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassment, #52,317 [Add to Longdo]
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassed; bothered; in an awkward position, #90,758 [Add to Longdo]
使困窘[shǐ kùn jiǒng, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, 使] embarrass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment [Add to Longdo]
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame [Add to Longdo]
顔をつぶす;顔を潰す(P)[かおをつぶす, kaowotsubusu] (exp,v5s) to make somebody lose face; to cause loss of face; to embarrass someone; to make someone look foolish; (P) [Add to Longdo]
顔負け[かおまけ, kaomake] (n,vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P) [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrass
   v 1: cause to be embarrassed; cause to feel self-conscious [syn:
      {embarrass}, {abash}]
   2: hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His
     brother blocked him at every turn" [syn: {obstruct},
     {blockade}, {block}, {hinder}, {stymie}, {stymy},
     {embarrass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top