ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creeper

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creeper-, *creeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creeper(n) ไม้เลื้อย
creeper(n) สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creepers(slang) รองเท้าส้นตึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He gave her some fake creeper name.มันบอกว่าตัวเองชื่อบ้าอะไรสักอย่าง I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Move your busted creeper ass. Now.เขยิบก้นเน่าๆของนายไปซะ I Kissed a Girl (2011)
creeper think he got nothing to lose ♪ไอ้บ้านั้นมันคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว Say the Word (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา(n) vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count Unit: เถา, Thai Definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เครือ(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน(n) climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ลดา(n) vine, See also: creeper, Thai Definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[anchan khāo] (n, exp) EN: Mussel-Shell Creeper
แฮปปี้เนส[haēppīnēt] (n) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
เล็บมือนาง[lepmeūnāng] (n) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[māi thao] (n) EN: creeper ; vine
นกเปลือกไม้[nok pleūak māi] (n) EN: Brown-throated Treecreeper  FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ผักบุ้งรั้ว[phakbung rūa] (n, exp) EN: Railway Creeper
วัลย์[wan] (n) EN: creeper
วัลลี[wanlī] (n) EN: creeper

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeper (n) krˈiːpər (k r ii1 p @ r)
creepers (n) krˈiːpəz (k r ii1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriecher {m} | Kriecher {pl}creeper | creepers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica) [Add to Longdo]
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris) [Add to Longdo]
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeper
   n 1: any plant (as ivy or periwinkle) that grows by creeping
   2: a person who crawls or creeps along the ground [syn:
     {crawler}, {creeper}]
   3: any of various small insectivorous birds of the northern
     hemisphere that climb up a tree trunk supporting themselves
     on stiff tail feathers and their feet [syn: {creeper}, {tree
     creeper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top