ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bottleneck

B AA1 T AH0 L N EH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bottleneck-, *bottleneck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottleneck(n) ถนนส่วนที่มีการจราจรติดขัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน The Matrix Revolutions (2003)
See, that's the bottleneck in your brilliant business plan.เห็นไหม นั่นคืออุปสรรค ในแผนอันฉลาดทำธุรกิจของคุณ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
One-way street that bottlenecks down the way.ถนนทางเดียว แล้วก็เป็นตรอกแคบๆเข้าไป C.O.D. (2012)
Thor, you got to try and bottleneck that portal.ธอร์ คุณไปบีบทางเข้า The Avengers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottleneckThe shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอขวด(n) bottleneck

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอขวด[khøkhūat] (n) EN: bottleneck  FR: col d'une bouteille [m] ; goulot d'une bouteille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTLENECK B AA1 T AH0 L N EH2 K
BOTTLENECKS B AA1 T AH0 L N EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottleneck (n) bˈɒtlnɛk (b o1 t l n e k)
bottlenecks (n) bˈɒtlnɛks (b o1 t l n e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓶颈[píng jǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] bottleneck, #8,841 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engpass {m} | Engpässe {pl}bottleneck | bottlenecks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネック[nekku] (n) (abbr) neck; bottleneck; (P) [Add to Longdo]
ボトルネック[botorunekku] (n) bottleneck [Add to Longdo]
隘路;あい路[あいろ, airo] (n) defile; narrow path; bottleneck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bottleneck
   n 1: a narrowing that reduces the flow through a channel [syn:
      {constriction}, {bottleneck}, {chokepoint}]
   2: the narrow part of a bottle near the top
   v 1: slow down or impede by creating an obstruction; "His
      laziness has bottlenecked our efforts to reform the system"
   2: become narrow, like a bottleneck; "Right by the bridge, the
     road bottlenecks"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top