ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blazon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blazon-, *blazon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blazon(n) ตรา, See also: ธง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
blazonry(เบล'เซินรี) n. การประดับประดาอย่างฉูดฉาด,วิธีการทำเครื่องหมาย,เครื่องตรา,ตรา
emblazon(เอมเบล'เซิน) vt. ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย,ประดับด้วยสีหลายสี,สรรเสริญ,เยินยอ,ฉลอง, See also: emblazonry n. ดูemblazon

English-Thai: Nontri Dictionary
blazon(n) เครื่องหมาย,ตรา,ธง
blazon(vt) ประกาศ,ทำเครื่องหมาย,ประดับ,แสดง
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blazon; blasonบทชมโฉม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blazon (v) blˈɛɪzn (b l ei1 z n)
blazons (v) blˈɛɪznz (b l ei1 z n z)
blazoned (v) blˈɛɪznd (b l ei1 z n d)
blazonry (n) blˈɛɪzənriː (b l ei1 z @ n r ii)
blazoning (v) blˈɛɪznɪŋ (b l ei1 z n i ng)
blazonries (n) blˈɛɪzənrɪz (b l ei1 z @ n r i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blazon
   n 1: the official symbols of a family, state, etc. [syn: {coat
      of arms}, {arms}, {blazon}, {blazonry}]
   v 1: decorate with heraldic arms [syn: {emblazon}, {blazon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top