ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blandish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blandish-, *blandish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blandish(vt) ปากหวาน, See also: ยกยอ, Syn. adulate, compliment
blandishment(n) การประจบเอาใจ, Syn. flattery
blandishments(n) สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter

English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blandishShe blandished him out of his black mood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อี๋อ๋อ(v) flatter, See also: blandish, Syn. อี๋, Example: ตำรวจบางคนวางตัวไม่เหมาะสม ไปอี๋อ๋อกับหญิงที่มาด้วย โดยไม่คิดว่าตัวอยู่ในเครื่องแบบ, Thai Definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
อี๋(v) flatter, See also: blandish, Syn. อี๋อ๋อ, Thai Definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANDISHMENT B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T
BLANDISHMENTS B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blandishment (n) blˈændɪʃmənt (b l a1 n d i sh m @ n t)
blandishments (n) blˈændɪʃmənts (b l a1 n d i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blandish
      v 1: praise somewhat dishonestly [syn: {flatter}, {blandish}]
           [ant: {belittle}, {disparage}, {pick at}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top