ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

believer

B IH0 L IY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -believer-, *believer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believer(n) ผู้ที่เชื่อถือ, See also: ผู้ที่สนับสนุน, Syn. follower, supporter, Ant. opponent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter

English-Thai: Nontri Dictionary
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
misbeliever(n) คนไม่เชื่อศาสนา,คนเชื่อผิดๆ
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not at all. I'm a firm believer in that myself.ไม่เลย ผมกลับเห็นด้วยอย่างยิ่ง Rebecca (1940)
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา Suspiria (1977)
Well, come on, make a believer out of me.ไปกันเถอะ ฉันจะได้เชื่อไง. Hocus Pocus (1993)
"The Message from Vega" has caused thousands of believers and non-believers to descend upon the VLA facility here in the desert of New Mexico.ข้อความจากเวก้า ได้ก่อให้เกิด พันของบรรดาผู้ศรัทธา และผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ ที่ลงมาเมื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก วีเอลแอ Contact (1997)
But I'm a firm believer in doing something for your own reasons... and not someone else's.แต่ฉันก็เชื่อเรื่องที่คนเราควรทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ใช่เพื่อคนอื่น 10 Things I Hate About You (1999)
But for what it's worth you've made a believer out of me.แต่มันก็คุ้มค่า เธอก็ต้องคอยฟังข่าวร้ายจากฉัน The Matrix Reloaded (2003)
Despite the fact whether a believer or not. So it is trying to reach you.ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อหรือไม่มันก็จะ พยายามที่จะติดต่อสื่อการกับคุณ Paranormal Activity (2007)
Diehard believers beneath.พวกถวายตัวข้างใต้นี้ Minimal Loss (2008)
Now that the false believers have been cleared from our midst, we make our final preparations.ตอนนี้ที่พวกที่ไม่เชื่ออย่างแท้จริง ได้ถูกให้ออกไปแล้ว เรามาเตรียมพร้อมครั้งสุดท้ายกัน Minimal Loss (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
The Ikhwan Ishfan. They're just a study group of believers at his local mosque.อิควาน อิซาน พวกที่เริ่มคลั่งศาสนา ตามมัสยิดท้องถิ่นน่ะ Body of Lies (2008)
I had to convince him that I was a true believer in his cause.ฉันต้องทำให้เขาเชื่อว่า ฉันเป็นพวกเขาอย่างแทัจริง Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believerAre you a believer?
believerIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
believerJohn is a strong believer in fresh air.
believerSo you've got to be a believer.

CMU English Pronouncing Dictionary
BELIEVER B IH0 L IY1 V ER0
BELIEVERS B IH0 L IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
believer (n) bˈɪlˈiːvər (b i1 l ii1 v @ r)
believers (n) bˈɪlˈiːvəz (b i1 l ii1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, ] believer, #21,876 [Add to Longdo]
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, ] believer, #87,594 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gläubige {m,f}; Gläubiger | Gläubigen {pl}believer | believers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination [Add to Longdo]
回教徒[かいきょうと, kaikyouto] (n) Muslim believer [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) [Add to Longdo]
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer [Add to Longdo]
善女[ぜんにょ, zennyo] (n) {Buddh} female believer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 believer
   n 1: a supporter who accepts something as true [syn: {believer},
      {truster}]
   2: a person who has religious faith [syn: {believer},
     {worshiper}, {worshipper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top