ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astray

AH0 S T R EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astray-, *astray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astray(adv) พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray(adv) อย่างหลงผิด, See also: อย่างใจแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering, lost, amiss

English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I give you the chance to decide what is more important-- your eyes which have led you blindly astray or your body which has caused those around you endless suffering.35,780 ฉันจะให้โอกาสเธอ ตัดสินใจ อะไรที่สำคัญกว่า ตาที่ชักนำให้หลงผิด ตาที่มืดบอด Saw IV (2007)
- Good ones are often astray when one needs them.- หืม? \ คนดีๆ มักจะหลงผิด เวลาเค้ามีความต้องการมากๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Even though he was just led astray by bad friends.Even though he was just led astray by bad friends. Confessions (2010)
I can't lead them astray much longer.ฉันเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขาได้ไม่นาน Katerina (2010)
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต For the Good of Our Country (2010)
Gone astray is the bluebirdเจิ่นเป็นนกชนิดหนึ่ง Grudge Match (2013)
You lead one battalion astray and suddenly the entire War of 1812 goes to the Canadians.เธอนำทัพไปอย่างไร้จุดหมาย แล้วอยู่ดีๆ สงคราม ปี 1812 ก็เริ่มแล้ว ก็พวกนั้นต้องการอยู่แล้ว Delinquents (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astrayI have gone astray somewhere in my calculation.
astrayI have gone astray somewhere in my calculations.
astrayMy letter must have gone astray in the mail.
astrayShe went astray in the woods.
astrayThe little girl will go astray if no one cares much about her.
astrayWe went astray in the woods.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRAY AH0 S T R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astray (j) ˈəstrˈɛɪ (@1 s t r ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] astray; misstep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways [Add to Longdo]
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P) [Add to Longdo]
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong [Add to Longdo]
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray [Add to Longdo]
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion [Add to Longdo]
踏み迷う[ふみまよう, fumimayou] (v5u,vi) to lose one's way; to go astray [Add to Longdo]
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray [Add to Longdo]
迷い込む[まよいこむ, mayoikomu] (v5m) to go astray; to lose one's way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astray
   adv 1: away from the right path or direction; "he was led
       astray"
   2: far from the intended target; "the arrow went wide of the
     mark"; "a bullet went astray and killed a bystander" [syn:
     {wide}, {astray}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top