ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arithmetical

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arithmetical-, *arithmetical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arithmetical(adj) เกี่ยวกับเลขคณิต, Syn. arithmetic, mathematical

English-Thai: Nontri Dictionary
arithmetical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arithmetical-เลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetical shift; arithmetic shiftการเลื่อนเชิงคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetical shift; arithmetic shiftการเลื่อนเชิงคำนวณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Optical or arithmetical devices, water clocks...อุปกรณ์ทางสายตาเครื่องคำนวณนาฬิกาน้ำ The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเลขคณิต[anukrom lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic series ; arithmetical series  FR: série arithmétique [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arithmetical (j) ˌærɪθmˈɛtɪkl (a2 r i th m e1 t i k l)
arithmetically (a) ˌærɪθmˈɛtɪkliː (a2 r i th m e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenaufgabe {f}arithmetical problem [Add to Longdo]
Rechenfehler {m}arithmetical error [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
算術級数[さんじゅつきゅうすう, sanjutsukyuusuu] (n) arithmetical progression [Add to Longdo]
算術計算[さんじゅつけいさん, sanjutsukeisan] (n,vs) arithmetical computation; (performing) an arithmetical operation [Add to Longdo]
中数[ちゅうすう, chuusuu] (n) arithmetical mean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  arithmetical
      adj 1: relating to or involving arithmetic; "arithmetical
             computations" [syn: {arithmetical}, {arithmetic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top