ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afield

AH0 F IY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afield-, *afield*, afiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afield(adv) จากบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา

English-Thai: Nontri Dictionary
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afieldDon't go too far afield.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFIELD AH0 F IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afield (a) ˈəfˈiːld (@1 f ii1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afield
   adv 1: far away from home or one's usual surroundings; "looking
       afield for new lands to conquer"- R.A.Hall [syn:
       {afield}, {abroad}]
   2: in or into a field (especially a field of battle); "the
     armies were afield, challenging the enemy's advance";
     "unlawful to carry hunting rifles afield until the season
     opens"
   3: off the subject; beyond the point at issue; "such digressions
     can lead us too far afield"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top