ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zur verfügung stehen-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zur verfügung stehen, *zur verfügung stehen*
German-Thai: Longdo Dictionary
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just in case you need to ride.Es wird euch zur Verfügung stehen, wenn ihr der Gefahr entgehen wollt, Prinzessin. The Hidden Fortress (1958)
My dear Pérol, ensure that they remain at hand.Sorgen Sie dafür, dass uns die Leute zur Verfügung stehen! Le Bossu (1959)
But I should remind you that we have the entire appellate structure... of the State of Maine before us.Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir durch alle Berufungsinstanzen gehen werden... die im Bundesstaat Main zur Verfügung stehen. It Happened to Jane (1959)
I'd like to speak with Mr Okishima first... and find out how many men are available.Ich würde vorab gerne mit Okishima sprechen, um die Anzahl der zur Verfügung stehenden Männer festzustellen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
With all three men of your choice ailing, we cannot accommodate your wishes.Da Eure drei Wunschkandidaten nicht zur Verfügung stehen, können wir nichts machen. Harakiri (1962)
Sir, I must point out that there are three officers of command rank available:Ich muss darauf hinweisen, dass drei Führungsoffiziere zur Verfügung stehen: The Menagerie: Part I (1966)
To trick Batman and Robin into inviting me to their Batcave with five dehydrated death-dealing pirates at my command.Der Pinguin wird Batman veranlassen, dass sie mich in die Höhle einladen... mit fünf entwässerten, todbringenden Piraten, die mir zur Verfügung stehen. Batman: The Movie (1966)
Train these prisoners in as much of the behind-the-lines operations... as they can absorb in a brief but unspecified time.Bilden Sie sie in der zur Verfügung stehenden Zeit so gut wie möglich für Operationen hinter den Linien aus. The Dirty Dozen (1967)
Given. current scientific knowledge, that's the best explanation availableMit den uns zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten ist dies vermutlich schon alles, was wir sagen können. The X from Outer Space (1967)
Furthermore, Cora will be completely available to you.Außerdem wird Ihnen Cora voll und ganz zur Verfügung stehen. Lover's Knot (1970)
And with the means at my disposal... it's easy.Mit den vielen Hilfsmitteln, die einem Mann wie mir zur Verfügung stehen, ist es kein Problem. Black Belly of the Tarantula (1971)
His remote-controlled taxi is proof that he has vast wealth at his disposalDas ferngesteuerte Taxi zeigt doch, dass ihm einige Mittel zur Verfügung stehen. Shadowman (1974)
Don't leave Lyons, you must remain available to police.Bleiben Sie in Lyon. Sie müssen der Justiz zur Verfügung stehen. The Clockmaker of St. Paul (1974)
There's also a list of the people who are at your disposal.Eine Liste von Leuten, die Ihnen gegebenenfalls zur Verfügung stehen. The Odessa File (1974)
They are, of course, the most desirable, prominent... and well-preserved virgins available.Sie sind natürlich die begehrtesten, prominentesten... und am besten erhaltenen Jungfrauen, die zur Verfügung stehen. Sweet Movie (1974)
Gotta dress out of the poor barrels, gotta be kind, gotta be patient, gotta be available all hours of the day and the night.Sie müssen die abgelegten Kleider anderer tragen, nett sein, geduldig sein, rund um die Uhr zur Verfügung stehen. The Vigil (1976)
Mr. Twain asked me to see that you're made comfortable and to say he'll join you after dinner.Mr. Twain bat mich, dafür zu sorgen, dass Sie sich wie zu Hause fühlen. Nach dem Abendessen wird er Ihnen zur Verfügung stehen. Murder by Death (1976)
I would expend every effort at my command to seek out the... single, the only chink in his armour, however small it may be, and once I had found it, if it exists at all,Sherlock Holmes seinen Nimbus zu rauben, ich würde, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, herauszufinden versuchen, wo der Fleck ist, der einzige, dünne Fleck in seinem Panzer, der einzige Fleck, wo er verwundbar ist. Sherlock Holmes in New York (1976)
- THANK... I'M ABOUT TO GIVE YOU A CHALLENGE, YOUR FIRST BIG ASSIGNMENT,Ich erwarte, dass Sie die Eigenschaften, die Ihnen zur Verfügung stehen, auch kräftig nutzen. ich bin sicher, dass Sie, was lhnen an Erfahrung fehlt, durch Entschlossenheit wettmachen werden. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
The Governing Committee has unanimously voted that you should be provided with these rooms on a permanent basis.Das Komitee hat heute einstimmig beschlossen, dass Ihnen diese Räumlichkeiten unbefristet zur Verfügung stehen. The Elephant Man (1980)
I would just like to mention that the Clinic's facilities for check-ups are available to anyone who would like to take advantage of them.Ich möchte betonen, dass die Untersuchungseinrichtungen der Klinik für jeden zur Verfügung stehen, der sie nutzen möchte. Patrick Still Lives (1980)
Stop them by every means in my power!Stoppt sie! Mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen! Time Bandits (1981)
Because otherwise" I don't like to say it like this.... Jerry's gonna be unavailable.Denn sonst - ich sage das wirklich nicht gern - wird Jerry nicht zur Verfügung stehen. The King of Comedy (1982)
[ Beeping ] What is the readout on Mrs. Matusik? Blood pressure 126 over 84...Und wir... setzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein, um ihn zu retten! Dreamscape (1984)
I don't understand what you see in that boy... when there are so many men available.Ich versteh nicht, was du an ihm findest, wenn doch so viele Männer zur Verfügung stehen. Episode #1.4 (1985)
I work out of my house. You must be available 24 hours a day. Complete discretion and loyalty.Sie müssen 24 Stunden pro Tag zur Verfügung stehen und diskret und loyal sein. St. Elmo's Fire (1985)
So did I. I personally, personally... ordered Colonel Peralta to dispatch every available vehicle... to the towns most heavily hit... [guns firing]- Das dachte ich auch. Ich persönlich gab gestern Colonel Peralta Order, jedes uns zur Verfügung stehende Fahrzeug in das Katastrophengebiet zu schicken. Knight Flight to Freedom (1986)
I've tried cross-Referencing every combination I can think of.Ich bin jetzt alle zur Verfügung stehenden Kombinationen durchgegangen. Knight of a Thousand Devils (1986)
The prosecution stipulates the witness is currently under indictment. I'm sure I don't have to remind the court that clergymen and bankers are seldom witnesses at criminal trials.Ich muss das Gericht nicht erst darauf aufmerksam machen, dass Geschäftsleute selten als Zeuge zur Verfügung stehen. The Big Easy (1986)
Unfortunately, with Chase and Vernon out of commission...Da Chase und Vernon leider nicht mehr zur Verfügung stehen, muss ich A Matter of Choice (1987)
I don't understand how Karnas knew that you were still... available.Woher wusste Karnas, dass Sie immer noch... zur Verfügung stehen? Too Short a Season (1988)
The only words that fit are too pale because the images are so vibrant.Die Worte, die uns zur Verfügung stehen, sind nicht ausreichend. We'll Always Have Paris (1988)
I just want to say, sir, that I am very excited about this assignment and I promise to serve you and my ship, your ship, this ship, to the best of my ability.Ich möchte nur noch sagen, Sir, ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil ich zu Ihrer Besatzung gehöre, und ich möchte meinem Schiff ..Ihrem Schiff... voll und ganz zur Verfügung stehen. Q Who (1989)
In less than 24 hours, this armada will hit that Borg vessel with everything we can muster.In weniger als 24 Stunden wird unsere Armada das Borgschiff mit allen zur Verfügung stehenden Waffen angreifen. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
At the same time, I want a 747 cargo conversion fully fuelled and placed at my disposal.Außerdem wird mir ein Frachtflugzeug des Typs 747 voll getankt zur Verfügung stehen. Die Hard 2 (1990)
Bolt has announced he intends to clean up... the slum area he now owns and allow it to remain... for the homeless who live there.Bolt plant nun, das neu erworbene Elendsviertel zu sanieren. Es soll weiterhin den Armen zur Verfügung stehen. Life Stinks (1991)
Thank you, gentlemen, for making yourselves available on such short notice.Danke, meine Herren, dass Sie so kurzfristig zur Verfügung stehen. Hard Target (1993)
Our job now is to find the traitors among us using whatever means we think are appropriate whoever they are and wherever they are.Wir müssen die Verräter unter uns finden, mit den uns zur Verfügung stehenden mitteln, wer sie auch sind und wo sie auch sind. Point of No Return (1996)
What we will not provide is any of our technology or weaponry.Nicht zur Verfügung stehen Ihnen unsere Technologie und unsere Waffen. Alliances (1996)
I want you to make yourselves available tomorrow.Ich möchte, dass Sie uns morgen zur Verfügung stehen. Avatar (1996)
Um, but he will be available, huh, maybe later this morning?Aber er wird uns doch zur Verfügung stehen, vielleicht am Vormittag? Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
He will attack for no reason, with every weapon at his command...Er greift ohne jeden Grund sofort an, mit allen zur Verfügung stehenden Waffen. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
If you're not available tonight, I'll assume you're trying to flee.Falls Sie heute Abend nicht zur Verfügung stehen, kann ich nur annehmen, dass Sie versuchen, sich der Verantwortung zu entziehen. Knock Off (1998)
All right, starting next month, the librarian will be available in the library from 1 to 5 pm Monday to Friday only.Also gut, ab nächsten Monat wird die Bibliothekarin in der Bücherei nur noch von Montags bis Freitags zwischen 13:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung stehen. Ancient Tribes (1998)
We will send what pilots we have... to knock out the droid control ship orbiting the planet.Alle Piloten, die uns zur Verfügung stehen... werden angewiesen, das Kontrollschiff der Droiden zu zerstören. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
All land, air, and sea units are to join and meet the attack!Statt gegen Gamera kämpfen wir jetzt mit allen uns zur Verfügung stehenden Einheiten gegen die Gyaos! Und zwar ab sofort. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
I give myself to the Prophets in all things.Ich werde den Propheten in jeder Hinsicht zur Verfügung stehen. Strange Bedfellows (1999)
Frank Feeley won't be running for re-election as lieutenant governor.Frank Feeley wird nicht mehr für eine Wiederwahl als Vizegouverneur zur Verfügung stehen. A Cock and Balls Story (2000)
We've got leads we're following up on... we've got a lot of things to do before we wrap this up... and we're doing the best we can with the resources that we have.Es gibt Spuren, denen wir nachgehen, wir haben noch viel zu tun. Wir tun unser Bestes mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. In the Bedroom (2001)
With the utmost secrecy, you will use all the information and techniques at your command.Dies tust du still und leise... und mit Hilfe aller Informationen, die dir zur Verfügung stehen. The Curse of the Jade Scorpion (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abruf {m} | auf Abruf zur Verfügung stehenfetch; calling up | to be available on call [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top