ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zum glück-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zum glück, *zum glück*
German-Thai: Longdo Dictionary
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Luckily, Marie-Claude didn't hear anything!Zum Glück hat Marie-Claude nichts gehört. Premier mai (1958)
It's lucky my lawyer can be here.Zum Glück konnte mein Anwalt ihn erreichen. Premier mai (1958)
It's a good thing you caught him!Zum Glück ist er hier. Premier mai (1958)
- It's a good thing I was there! - Annie...- Zum Glück war ich da... Premier mai (1958)
Thank goodness it's you this time.Zum Glück bist du am Apparat. Design for Loving (1958)
Fortunately no one was hurt.Zum Glück wurde niemand verletzt. Don't Interrupt (1958)
Thank goodness I remembered.Zum Glück ist es mir noch eingefallen. Post Mortem (1958)
- I'm glad he didn't scratch you.- Zum Glück hat er nicht gekratzt. Bell Book and Candle (1958)
- Oh, you're lucky it wasn't Bertsie.- Oh, zum Glück für dich war das nicht Bertsie. The Blob (1958)
If Gig didn't cover for us, we would've been in trouble.Oh Mann, zum Glück hat Gig nicht für uns gebürgt, sonst hätten wir echt in der Tinte gesessen. The Blob (1958)
- I'm delighted I lost.- Zum Glück habe ich verloren. Bonjour Tristesse (1958)
Lucky I wasn't sunk.Zum Glück sank ich nicht. The Buccaneer (1958)
I'm glad I didn't know that when I wrote that letter... or I would have really sound...Zum Glück wusste ich das nicht, als ich den Brief schrieb, oder ich hätte wirklich... Teacher's Pet (1958)
As for the society of which you speak, it has committed suicide. Good thing.Die Gesellschaft von der du sprichst begeht Selbstmord, zum Glück. Les tricheurs (1958)
Luckily you're here.- Zum Glück bist du da. Back to the Wall (1958)
No, happily, Robby's strictly industrial.Nein, zum Glück ist Robby nur für den industriellen Einsatz bestimmt. Robot Client (1958)
Fortunately for the studio...Zum Glück des Studios ist das richtig. Beloved Infidel (1959)
What good luck that I saw them coming.Zum Glück habe ich sie kommen sehen. Le Bossu (1959)
Monsieur de Pérol was slightly injured as he fought.Peyrolles ist zum Glück nur leicht verletzt worden bei diesem Kampf. Le Bossu (1959)
Bad luck that they send me to the continent.Zum Glück muss ich aufs Festland. Fever Mounts at El Pao (1959)
It's your submarine.Zum Glück ist das Ihr Boot. On the Beach (1959)
- No direct hit, sir.- Zum Glück nicht, Sir. Operation Petticoat (1959)
I don't know what he's planning, but I'm glad she's not my daughter.Keine Ahnung, was er vorhat, aber zum Glück ist sie nicht meine Tochter. Pillow Talk (1959)
Happily, these plans never left our office.Zum Glück waren die Zeichnungen stets hier. Our Man in Havana (1959)
No bones broken.Zum Glück ist nichts gebrochen. The Alamo (1960)
Thank goodness Mills has gone off this afternoon.Zum Glück ist Mills heute Nachmittag nicht da. Heute Nachmittag? Carry On Constable (1960)
But luckily, she turned me down.Zum Glück wollte sie nicht. Croesus (1960)
We're lucky it's deserted around here.Zum Glück fiel er in diese verlassene Gegend. Croesus (1960)
I was right to tell him to go.Zum Glück habe ich ihn ermuntert. The River Fuefuki (1960)
Luckily you turned out very well.Zum Glück haben Sie sich bewährt. The Grass Is Greener (1960)
Thank heaven there are no tigers in London.Zum Glück gibt es in London keine Tiger. Midnight Lace (1960)
Fortunately we have in abundance.Zum Glück haben wir reichlich Vorrat. The Millionairess (1960)
I'm glad I wentAber zum Glück war ich dabei. Night and Fog in Japan (1960)
My heart stopped for a moment. I thought the king would be crushed. But luckily the platform held.Ich dachte, der König würde zerschmettert... aber zum Glück hielt der Sockel. The Story of Ruth (1960)
Lucky for you, we've got a sense of humor.Zum Glück haben wir Humor. The Sundowners (1960)
Thankfully, I do your job for you. I've just been quoted in the gossip pages.Zum Glück hab ich für Sie vorgearbeitet und der Klatschpresse etwas erzählt. Shoot the Piano Player (1960)
- No.- Zum Glück nicht. Shoot the Piano Player (1960)
Luckily, there's sugar.Zum Glück gibt's Zucker. Le Trou (1960)
Lucky no one was in their bath.Zum Glück hat niemand gebadet. Village of the Damned (1960)
But I inherited this joint.Zum Glück hatte ich diese Baracke geerbt. Zazie dans le Métro (1960)
LUCKY I ONLY GRAZED YOU.- Zum Glück habe ich Sie nur gestreift. A Passage for Trumpet (1960)
You made me the happiest man in the world.Sie haben mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt gemacht. Alye parusa (1961)
You're not marked up, that's a break.Du trägst keine Spuren, zum Glück. Blast of Silence (1961)
I'm glad you didn't.Zum Glück haben Sie das nicht. Carry on Regardless (1961)
But fortunately I...Aber ich, Jesus... Zum Glück... Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
[Lt was a good thing that Don Camillo delayed his departure.]Zum Glück hatte Don Camillo seine Abreise verschoben, denn am nächsten Morgen kam eine schlimme Nachricht. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Good thing you got over it.Zum Glück sind Sie darüber hinweg. Léon Morin, Priest (1961)
He's leaving.Da geht er. Zum Glück habe ich mitgehört! The Black Monocle (1961)
Perhaps you won't find the work too exacting. There are only the three of us.Zum Glück sind wir nur zu dritt. Murder She Said (1961)
It's just as well you got out of the way, otherwise...Zum Glück bist du ausgewichen, sonst... Murder She Said (1961)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top