ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sophisticated-

S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sophisticated, *sophisticated*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sophisticated(adj) ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่ Day of the Dead (1985)
it's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม Spies Like Us (1985)
so she's a sophisticated woman.แปลว่า เธอเป็นสาวทันสมัย Spies Like Us (1985)
Maybe he's too sophisticated for you.บางทีเขาอาจจะดูแปลกๆในสายตาคุณ In the Mouth of Madness (1994)
We're looking for an answer more sophisticated than:ฉันว่าเรากำลังหาคำตอบที่ดูซับซ้อนกว่า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
He's smart, he's sophisticated and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นทันสมัย มีงานการที่มั่นคง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Of course, Armand is much more sophisticated than I am.แน่นอนอาร์มันด์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าฉัน The Birdcage (1996)
Despite the age of these, they are technically sophisticated because--แม้ว่าจะเก่า แต่ใช้เทคนิคชั้นสูงเพราะ... Mona Lisa Smile (2003)
The system is basically the same system producing more sophisticated products today.ระบบที่ผลิตสินค้าได้ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นระบบเดียวกันนี้แหละ The Corporation (2003)
It's much more sophisticated and it's much more pervasive.ยุคนี้ซับซ้อนกว่าและครอบงำมากกว่า The Corporation (2003)
He was handsome, smart, funny, sophisticated and charming.เขาหล่อ ฉลาด สนุกสนาน เก่งเรื่องทางโลก / แล้วก็มีเสน่ห์ The Notebook (2004)
A building this sophisticated requires an energy source.สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อย่างนี้ ต้องการแหล่งพลังงาน AVP: Alien vs. Predator (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sophisticatedHe looks quite sophisticated for his age.
sophisticatedI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sophisticatedIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sophisticatedModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sophisticatedThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sophisticatedThe readers of that book think themselves sophisticated.
sophisticatedThey have developed sophisticated computers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated
ซับซ้อน[sapsøn] (adj) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of  FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHISTICATED S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T IH0 D
SOPHISTICATED S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophisticated (j) sˈəfˈɪstɪkɛɪtɪd (s @1 f i1 s t i k ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehoben {adj} | gehobener | am gehobenstensophisticated | more sophisticated | most sophisticated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophisticated
   adj 1: having or appealing to those having worldly knowledge and
       refinement and savoir-faire; "sophisticated young
       socialites"; "a sophisticated audience"; "a sophisticated
       lifestyle"; "a sophisticated book" [ant: {naif}, {naive}]
   2: ahead in development; complex or intricate; "advanced
     technology"; "a sophisticated electronic control system"
     [syn: {advanced}, {sophisticated}]
   3: intellectually appealing; "a sophisticated drama"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top