ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-龙头-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 龙头, *龙头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
龙头[shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet, #20,877 [Add to Longdo]
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, / ] big boss; leader of a group; dominant (position), #46,810 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bang, her head cracks the faucet. Almost perfect crime. Ordinary accident.[CN] 砰, 她的头撞上水龙头, 几乎完美的犯罪,普通的意外 Scandal Sheet (1952)
But the faucet kept dripping.[CN] 但有点小意外 水龙头一直在滴水 The Seven Year Itch (1955)
-No shower curtain.[CN] 没有淋浴水龙头 Psycho (1960)
She slipped in the tub and opened her skull on a faucet.[CN] 她在浴缸里滑倒,脑袋撞开了水龙头 Scandal Sheet (1952)
The handle came off the tap.[CN] 龙头掉了 The Collector (1965)
Oh, the Willard mansion, huh? You know, I read they got gold faucets in every bathroom.[CN] 威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水龙头 The Street with No Name (1948)
Open the vessel[CN] 通过这第二个龙头 I Was Nineteen (1968)
Business is business. And don't you forget, around here, I'm numero uno.[CN] 生意归生意 妳别忘了 这附近我是龙头老大 Irma la Douce (1963)
Get me into that tiled room and then out come the rubber hoses.[CN] 把我关牢房 用水龙头喷我 A Hard Day's Night (1964)
He's the king around here. He could have had any girl working for him.[CN] 他是此地龙头老大 他能招到任何姑娘为他工作 Irma la Douce (1963)
- Well, I reckon you stand in them little rooms... and water comes down out of that little jigger up there.[CN] -站在小隔间里... 水就会从上面的水龙头流出来 The Grapes of Wrath (1940)
I hope they haul you in, turn a fire hose on you like the last time![CN] - 听着,尤尼丝 - 我希望他们把你拖进去用水龙头浇你,和上次一样 A Streetcar Named Desire (1951)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top