ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-洗净-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 洗净, *洗净*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗净[xǐ jìng, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wash clean, #7,328 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You bless me with this bodily bread and save my soul from eternal death.[CN] 洗净我们罪恶的双手 拯救我们的灵魂 The Virgin Spring (1960)
No other life is possible except to wash this land clean.[CN] 除非洗净此地 否则就不会有不同的生活 Ben-Hur (1959)
Tomorrow I want the car washed and buffed.[CN] 明天我想要把车洗净擦亮 Till Marriage Do Us Part (1974)
They dance away from the dawn in a solemn dance, away to the dark country, while the rain runs down their faces and washes away their salty tears.[CN] 他们走了 跳着庄严的舞步 走向黑暗的国度 雨水洗净他们的脸庞 The Seventh Seal (1957)
- All the perfumes of Arabia -[CN] 即使用阿拉伯半岛所有的香料 也未必能洗净... Successive Slidings of Pleasure (1974)
Purge me![CN] 洗净我! Till Marriage Do Us Part (1974)
Wash your hands, put on your nightgown.[CN] 洗净你的手 披上你的睡衣 Macbeth (1971)
The fire will clean away your sins![CN] 火焰会洗净你的罪恶! Django (1966)
How can I wash myself in this pail?[CN] 我的嬷嬷,在这么小的脸盆里 怎样才能洗净我的灵魂呢? Successive Slidings of Pleasure (1974)
Get some water, and wash this filthy witness from your hands.[CN] 去拿些水来 把您手上的血迹洗净 Macbeth (1971)
Will great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand?[CN] 大洋里所有的水 能够洗净我手上的血迹吗 Macbeth (1971)

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top