ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-户-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *户*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[户, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  尸 [shī, ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 戶; a door swinging on its hinge, Rank: 801
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户, Rank: 54
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 512
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 678
[扁, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] flat; board, sign, tablet
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1737
[屏, píng, ㄆㄧㄥˊ] screen, shield; to put aside, to reject; to hold
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1891
[扇, shàn, ㄕㄢˋ] fan; panel; to flap
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A feathered 羽 fan in the shape of a folding door 户, Rank: 1993
[扈, hù, ㄏㄨˋ] escort, retinue; insolent
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  邑 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 3917
[扉, fēi, ㄈㄟ] door panel
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4034
[戾, lì, ㄌㄧˋ] perverse, rebellious, recalcitrant
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 that won't come indoors 户, Rank: 4232

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, / ] a household; door; family, #972 [Add to Longdo]
[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
[zhàng hù, ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] a bank account, #3,522 [Add to Longdo]
[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor, #7,274 [Add to Longdo]
[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somebody may have seen him through the windows.[CN] 一定有人从窗里看见他走过 The 39 Steps (1935)
As a prospective client to a detective, let me ask you a question.[CN] 作为可能会雇私人侦探的客 我可以问你一个问题吗 One Hour with You (1932)
Slogans and sales talks morning, noon and night... and not one human sound out of you and your whole flock of Egelbauers![CN] 从早到晚都在说广告词啊 销售啊 你和你那群客连他妈人话都不会讲 Design for Living (1933)
Where is this girl?[CN] 目前该客无法接听 Episode #1.5 (2004)
You can't go around bothering my tenants.[CN] 你们不能打扰我的住 It Happened One Night (1934)
Don't fall out of any windows![CN] 小心别从窗跌出去 It Happened One Night (1934)
Clear.[CN] 从窗走。 Anthropoid (2016)
You go down to those customers of yours and give them a sales talk.[CN] 你自己下楼去跟你的客谈生意 Design for Living (1933)
Mr. Plunkett, I shall report you to your clients immediately.[CN] 普朗克先生 我要去找你的客投诉 Design for Living (1933)
Well, as a detective to a prospective client, uh, no.[CN] 作为一个可能会受雇于 客的侦探.老实说.不 One Hour with You (1932)
- Are there no big houses around here?[CN] 附近有大人家吗 The 39 Steps (1935)
Now, tomorrow you put on your nicest derby and you go and call on your customers... and tell 'em you've separated from your wife... because of her connection with those two terrible wretches.[CN] 明天你穿上最好的衣服给客打电话 告诉他们你和妻子分开了 因为她和那两个流氓无赖有染 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top