ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饰品

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饰品-, *饰品*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饰品[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament; item of jewelry; accessory, #9,448 [Add to Longdo]
饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament, #22,998 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, fill in that little bare spot right there. Right there.[CN] 把这饰品挂到空的地方,对了 It's a Wonderful Life (1946)
You know, this is a swell place. I'm going to put a bronze plaque up.[CN] 这像口井 我要弄个装饰品上去 Shadow of a Doubt (1943)
See, Mr. Spade, I'm trying to recover an ornament that, shall we say, has been mislaid.[CN] 这样讲好了,史派特先生. 我在找 一件饰品. The Maltese Falcon (1941)
But whether it is an article of apparel or an anatomical f-feature, that is the question.[CN] 但这究竟是美容院的饰品 或是解剖学上的遗物 这还未查明清楚 Casino Royale (1967)
It was she who hired your partner to search for a certain missing object d'art.[CN] 是她雇你的搭档找某个... 失踪的小饰品 The Cheap Detective (1978)
We have only one Christmas tree and that is for our own men, but we have plenty decorations.[CN] 我们只有一棵圣诞树,那是为我们自己人准备的 但我们有很多装饰品 Pursuit of the Graf Spee (1956)
The metal was now a good precious for the war, too much precious it stops ornaments or ceremonies.[CN] 金属已成为一种宝贵的战争商品 贵重到不能用来做装饰品或用于典礼 Japan: 1941-1945 (1974)
The ornament is a statuette, a black figure of a bird.[CN] 那件饰品是一尊雕像 一只黑鸟 The Maltese Falcon (1941)
Thanks for letting me wear the handsome wardrobe... and thanks for the use of all the trinkets.[CN] 谢谢你给我穿那些华丽的衣服 也谢谢你让我用那些精美的饰品 Sunset Boulevard (1950)
For a few trinkets, they'll let us alone. Otherwise, they can give us a bad time. It's not worth it.[CN] 为了几件饰品,跟他们 结下梁子,这不值得 The Naked Prey (1965)
I'm sorry about the ornaments.[CN] 对不起打碎了装饰品 No Man of Her Own (1950)
It'd make a good hood ornament, don't you think?[CN] - 当前车盖装饰品很棒 More American Graffiti (1979)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top