ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電力

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電力-, *電力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
电力机车[diàn lì jī chē, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] electric locomotive [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] (n) electric power; (P) [Add to Longdo]
電力会社[でんりょくがいしゃ, denryokugaisha] (n) (electric) power company [Add to Longdo]
電力回生[でんりょくかいせい, denryokukaisei] (n) electricity regeneration [Add to Longdo]
電力危機[でんりょくきき, denryokukiki] (n) power crisis [Add to Longdo]
電力供給[でんりょくきょうきゅう, denryokukyoukyuu] (n,adj-no) power supply; power distribution [Add to Longdo]
電力供給会社[でんりょくきょうきゅうかいしゃ, denryokukyoukyuukaisha] (n) power supply company; power distribution company [Add to Longdo]
電力系統[でんりょくけいとう, denryokukeitou] (n) electric power system; electric system; power system [Add to Longdo]
電力[でんりょくけい, denryokukei] (n) wattmeter [Add to Longdo]
電力[でんりょくさい, denryokusai] (n) electric company bond [Add to Longdo]
電力需要[でんりょくじゅよう, denryokujuyou] (n) demand for (electric) power [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
Our college uses far too much electricity.うちの大学はあまりにも大量の電力を消費している。
This dam supplies us with water and electricity.このダムは私たちに水と電力を供給している。
This machine consumes 10% of all the power we use.この機械はここで必要な電力の1割をくう。
This power station alone provides several cities with electricity.この発電所だけで数個の市に電力を供給している。
The river furnishes electric power to the town.その川は町に電力を供給する。
He turns off the lights so as not to waste electricity.彼は電力をむだ使いしないように明かりを消します。
My father works for a power company.父は電力会社に勤めています。
Artificial light is produced by means of electricity.人工的な光は電力という手段によって作られた。
We measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.暖房と同様に、冷房時の消費電力量を測定し、旧型と省エネ型(2001年型)のエアコンを比較しました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They still have power.[JP] 電力が生きてる Aliens (1986)
- We just lost power in the lab, Bob.[JP] - 研究所の電力を切られた Brainstorm (1983)
Their calibrations appear to indicate that they are set in decimal series.[JP] 彼等は電力測定方法に 十進法を用いてたようだ Forbidden Planet (1956)
Yeah, a couple hundred structural fires, gas and power's down over half the city, gridlock on all the freeways.[CN] 幾百起火警,瓦斯、電力中斷 高速公路大塞車 Volcano (1997)
The power outage is pretty widespread.[CN] 大規模電力中斷 Volcano (1997)
Over you or over the water department?[JP] 貴女の事で? 水源電力局の事で? Chinatown (1974)
Water and Power?[JP] 水源電力局の? Chinatown (1974)
Enough power for a whole population of creative geniuses.[JP] 創造的で、非凡な才能を持つ 人々の為に十分な電力 Forbidden Planet (1956)
All right, emergency power's up. What do you got, Phil?[CN] 緊急電力啟動,什麼消息 Volcano (1997)
Noah Cross worked for the water department.[JP] ノア・クロスも 水源電力の人か Chinatown (1974)
Yeah, it looks like the power's down everywhere in the city.[CN] 對,電力中斷了 Volcano (1997)
Make sure the battery is always charged.[CN] 但隨時注意電力足不足 In a Glass Cage (1986)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]
電力束密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] elektrische_Kraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top