ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铛-, *铛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铛, dāng, ㄉㄤ] frying pan; warming vessel
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  当 [dāng, ㄉㄤ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4436

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, / ] frying pan; griddle, #25,538 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, / ] clank; clang; sound of metal, #25,538 [Add to Longdo]
[líng dāng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄤ, / ] little bell, #33,631 [Add to Longdo]
[bǐng chēng, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄥ, / ] baking pan, #121,372 [Add to Longdo]
玉石[dǐng chēng yù shí, ㄉㄧㄥˇ ㄔㄥ ㄩˋ ㄕˊ, / ] lit. to use a sacred tripod as cooking pot and jade as ordinary stone (成语 saw); fig. a waste of precious material; casting pearls before swine, #800,926 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You got many Chinks around here?[CN] 这里有很多铃 McCabe & Mrs. Miller (1971)
- They're all ringing little bells.[CN] - 他们都在摇着小铃 High Society (1956)
in a town whose streets and show windows already are decorated with bells, with reindeer, holly and season's greetings, there are very angry people here, sullen and hostile.[CN] 镇上的街道,橱窗都装饰一新 上面挂着铃,驯鹿,冬青树和节日问候 这儿的人却充满了敌意,闷闷不乐 Storm Warning (1951)
Imported a troupe of Balinese dancers with those bells on their ankles and long fingernails.[CN] 找了一群峇里岛舞娘 她们十指纤长 脚上还绑着铃 Some Like It Hot (1959)
If this was my hoop, I'd put ribbons in the rim, with little bells.[CN] 如果这是我的呼啦圈 我要缠上丝带 挂上小铃 Lilith (1964)
Teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings.[CN] 老师说,铃每响一次 就会有一个天使得到翅膀 It's a Wonderful Life (1946)
Around their necks were strings with little bells on them.[CN] 可都是朝天长着,在他们的脖子上 都系一带子,上面挂机小铃 The Little Mermaid (1976)
One of us is going to jail. Well, it's not going to be me.[CN] 我们俩有一个得锒入狱 我可不会背这个罪名 It's a Wonderful Life (1946)
There you are. Don't forget, it's just for the bells.[CN] 给 别忘了 这只是用来买铃 Lilith (1964)
The Prince was playing a flute and the little bells were jingling.[CN] 王子在一边吹笛子,伴着铃叮叮直响 The Little Mermaid (1976)
You tell your publisher, tell Katie Graham... she's going to get her tit caught in the big ringer if that's published.[CN] 告诉你们的发行人凯蒂葛罕 如果她胆敢登那则报导的话 到时候她的奶头 就会被套上大铃 All the President's Men (1976)
This foolish incident will soon be resolved with a pair of handcuffs.[CN] 这桩愚蠢的意外... 很快会以对方锒入狱收场 Senso (1954)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top