ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

配布

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配布-, *配布*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
配布[はいふ, haifu] (n,vs,adj-no) distribution; (P) [Add to Longdo]
配布先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] (n) {comp} Distribution List; DL [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] (n) {comp} use of distribution list [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] (n) {comp} distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] (n) {comp} DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] (n) {comp} DL expansion history indication [Add to Longdo]
配布先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] (n) {comp} distribution list name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The questionnaires were distributed at random.アンケート用紙が無作為に配布された。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
The document was distributed to all department heads.その文章は全ての部長に配布された。
Some hospitals hand out free samples of baby milk.一部の病院は幼児用ミルクの無料見本を配布する。
The agenda for the meeting has been distributed.会議の議題が配布された。
One of the government's proposals is to give out condoms in high schools.政府提案の一つは高等学校にコンドームを配布するというものである。
The teacher distributed the leaflets.先生はチラシを配布した。
The teacher distributed the handouts to the students.先生は生徒たちにプリントを配布した。
What a mess ... I suppose there's nothing for it but restricting admissions. Handing out numbered tickets or something.最悪・・・入場制限を設けるしかないでしょう。整理券の配布とかで。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, in your packets, you'll find a preliminary list of suspects.[JA] 配布した資料の中の 予備的な容疑者リストを見てくれ Grey Water (2014)
We will organize searches, put up flyers. We're gonna hold a press conference tomorrow.[JA] チラシも配布 明日 記者会見を Gone Girl (2014)
We also need to coordinate with local NGOs to distribute condoms outside the clinics...[JA] 地元NGOと協力して コンドームの配布も... The Gunman (2015)
Distribution efforts began in earnest on April 10th...[JA] 配布計画が始まりました World War Z (2013)
She had plenty of time to make copies and distribute them to anyone.[JA] コピーを作成して 配布できた 誰にでも L0M1S (2015)
It was Stuart who assigned Brian that propane cavern job.[CN] 当初是斯图尔特分配布莱恩去那个丙烷山洞项目. Earthquake (1974)
You might as well hand them out to the wild dogs.[JA] 野良犬に配布したらどうだ? The Gunman (2015)
Now, it's 28 minutes maximum.[JA] みんなに 毛布を配布する 28分間が限界だ Level X (2014)
and issuing them entry-cards to the BND.[JA] 作業員にBNDの 入館カードを配布してた Who Am I (2014)
There's a pudding wine and, after that, whatever they want in the drawing room with their coffee.[CN] 还有配布丁的酒 之后 端他们想用来配咖啡的酒去客厅伺候 Episode #2.8 (2011)
As soon as her picture comes in, I want you to get it out to every taxi and bus driver and the rental car agencies.[JA] 手配写真が届いたら 全てのタクシーと バス、レンタカー会社に 配布と警報を Survivor (2015)
An armed assault on its body has potential risks.[JA] 配布資料にある通り Shin Godzilla (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配布先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] Distribution List, DL [Add to Longdo]
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
配布先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] distribution list name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配布[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top