ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -郊-, *郊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[郊, jiāo, ㄐㄧㄠ] suburbs, outskirts; wasteland, open space
Radical: , Decomposition:   交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 2351

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] suburb, #11,151 [Add to Longdo]
[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs, #7,977 [Add to Longdo]
[jiāo wài, ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ, ] outskirts, #18,807 [Add to Longdo]
[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts of a city, #20,566 [Add to Longdo]
[shì jiāo, ㄕˋ ㄐㄧㄠ, ] outer city; suburb, #22,054 [Add to Longdo]
[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts, #23,703 [Add to Longdo]
[jiāo yóu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, / ] field trip; outing, #31,497 [Add to Longdo]
[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb; outskirts (of town), #139,840 [Add to Longdo]
日报[Jīng jiāo rì bào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Suburbs Daily (newspaper), ben.com.cn [Add to Longdo]
北京近[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうがい, kougai] (n) ชานเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs [Add to Longdo]
外電車[こうがいでんしゃ, kougaidensha] (n) suburban train [Add to Longdo]
[こうの;こうや, kouno ; kouya] (n) suburban fields [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It being a fine day, I took a walk in the suburbs.お天気が良かったので、外を散歩した。
The company is located in the suburbs of Osaka.その会社は大阪の外にある。
Blake loved to walk in the country round London.ブレークはロンドン周辺の外を歩くのを好んだ。
Helen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.ヘレンとキャシーは東京の外にアパートを借りた。
The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.幹線道路の建設は外の発展に寄与するだろう。
Students from the suburbs come to school by bus.外から通う学生はバスで通学している。
People often live comfortably in the suburbs.外での生活は快適であることが多い。
Streets are often twisted and narrow in the suburbs.外では通りは曲がりくねっていたり、狭い事が多い。
Mr Yamada lives in the suburbs of Tokyo.山田氏は東京の外に住んでいる。
Many students live in the suburbs of the city.市の外に住んでいる生徒が多い。
My house is on the skirts of the town.私の家はその町の外にあります。
My house is in the suburbs.私の家は外にある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The forested hills became a sprawling suburban community.[JP] 森林に覆われた丘になりました 広大な外のコミュニティです。 Pom Poko (1994)
He has the wife, kids, little house in the suburbs.[JP] 奥さんと子供 外にはマイホーム The Fabulous Baker Boys (1989)
Let's move to the suburbs once Kosaku enters college.[CN] 幸作入大学后,一起搬到区吧! A Mother Should Be Loved (1934)
Hiking is the miller's desire[CN] 游是磨房小伙最大的快乐 The Punch Bowl (1944)
Hiking is the miller's desire[CN] 游啊 The Punch Bowl (1944)
I went to see them, but I missed them. They've gone to the estate.[JP] だが 外 に避難 し て いた よ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
He'll be driven outside the city to a waste disposal plant.[JP] 外のゴミ処理場に運ばれる Soylent Green (1973)
But he's greedy, like all Chatlanians - 'for two Chatlas cheaper! '[JP] このケチンボは "外のほうが物価が安い"と Kin-dza-dza! (1986)
Let's go out in the fields and take off our shoes[CN] 我们到野去,光着脚丫... It's a Wonderful Life (1946)
Well, it's pretty wild country up there. Perhaps she's lost.[CN] 野外的,也许她会迷路 Leave Her to Heaven (1945)
What about the essay? I have to go. Bye.[CN] 游是磨房小伙最大的快乐 The Punch Bowl (1944)
If you want to die of a stomach ulcer in less time than it takes to mention a new restaurant in the Paris suburbs.[JP] もしあなたが胃潰瘍で死にたくなったら この店で食べればすぐ死ねる パリ外のこのひどいレストラン・・・ The Wing or The Thigh? (1976)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] VORSTADT, VORORT [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] naehere_Umgebung_einer_Stadt, Vorstadt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top