ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

设置

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -设置-, *设置*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设置[shè zhì, ㄕㄜˋ ㄓˋ, / ] to set up; to install, #2,077 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The thing I like about the setup is... the clientele comes in the regular reception room.[CN] 我喜欢的设置是... 客户进到普通的接待室后 The Damned Don't Cry (1950)
The Indians have build themselves a good defense.[CN] 印地安人的堡垒设置得不错 Devil's Doorway (1950)
Nothing to worry you. Just a minor demon I set to protect the room.[CN] 你没什么好担心的 只是一个我设置来保护房间的小恶魔 Curse of the Demon (1957)
For example, we rig this up for neutrals.[CN] 我们设置这表示中立 Pursuit of the Graf Spee (1956)
The Japanese have a roadblock on the Honan Road 30 miles south of Yang Cheng.[CN] 日本人在河南设置了路障 就在杨城以南30英里 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I don't like scheduled time.[CN] 我可不想设置时间 Men and Women (1964)
I set the details, all of them, two weeks ago. Long before that.[CN] 设置的所有的细节,是在二个星期前 而在很久以前 Union Station (1950)
I've kept it warm.[CN] 设置了提醒 我来 我送进去 宝贝 The Two Mrs. Carrolls (1947)
At the road block Carter Creek junction.[CN] 卡特溪谷地区设置路障 Raw Deal (1948)
You ever notice in a bank, they always keep the counting room out of sight so the customers won't get tempted.[CN] 你注意到在银行总是把柜台设置在... 你视力范围之外 那样顾客就不会被诱惑了 The Prowler (1951)
All units designated as roadblocks... move to your stations.[CN] -6 所有部队准备设置路障... 各就各位 Invasion of the Body Snatchers (1956)
Okay, I'm bored-- bored stiff.[CN] 好吧,我很无聊,我是个无聊的蠢货 你为我设置了那么多条条框框... Sorry, Wrong Number (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top