ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莖-, *莖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莖, jīng, ㄐㄧㄥ] stem, stalk
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 7203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] stalk; stem, #12,968 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
根茎[gēn jīng, ㄍㄣ ㄐㄧㄥ, / ] stolon; runner; rhizome; rhizoma, #53,413 [Add to Longdo]
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, / ] starchy tuber on stem of plants, #57,546 [Add to Longdo]
鳞茎[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb, #85,786 [Add to Longdo]
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]
根状茎[gēn zhuàng jīng, ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄥ, / ] rhizome (biol.); root stock [Add to Longdo]
残茎[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
羽茎[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
茎干[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A special priest called a "phallobath" - he even has a name - would climb up twice a year and remain at the top of such a phallus for seven days.[CN] 一個甚至有名字 叫「法落巴」的特別祭司 每兩年就會爬上山 帶著巨大的陰 留在山頂7天 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
I've heard that SIovenians fuck themselves senseless.[CN] 我聽說斯洛文亞女孩會為 陰發狂! The Wounds (1998)
And say there was this, this, giant... ls there a beanstalk involved in this, Mr. Henderson?[CN] 說有這個, 巨... 在此,有豆參與 亨德森先生? Harry and the Hendersons (1987)
We broke over the concept of penis envy.[CN] 我們分手了, 因為對「陰羨慕」有不同的觀點。 Zelig (1983)
We shall grasp the foreskins of our penises and we shall cut therefrom the extra flesh.[CN] 我們要抓住陰外的包皮 然后把多余的割掉,阿門 Year One (2009)
- The... penile implant?[CN] 泵植入? 對啊 Tainted Obligation (2009)
I'm just waiting for the right moment. What we'd do is we'd surgically place the silicone implant into the penis, and when the pump is squeezed before intercourse...[CN] 我們要以手術方式將硅脂模植入陰 Tainted Obligation (2009)
All over his body were cigarette burns every finger and toe nail had been pulled out something like an incense stick had been inserted into his penis.[CN] 全身都有被烟頭燙傷的痕迹 手腳的指甲全被拔了 陰那裹被類似綫香的東西插過 Snakes and Earrings (2008)
And no one protested, not even the girls who followed this gigantic 40-foot-tall phallus.[CN] 沒人抗議 甚至是這些跟著巨大的 40英尺高的陰遊行的女孩 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
I had the penis last time.[CN] 我上次拿到的是陰 Learning to Lie (2003)
I couldn't have given a toss about sanctions or the war.[CN] 戰爭和禁運時,我的陰實在是一個很痛苦的事 The Wounds (1998)
The gelatine will be the conductor.[CN] 把線纏到上,葉子上有一些膠質... Simon, the Magician (1999)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top