ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花火

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花火-, *花火*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
花火(P);煙火[はなび, hanabi] (n) fireworks; (P) [Add to Longdo]
花火[はなびし, hanabishi] (n) pyrotechnist; pyrotechnician [Add to Longdo]
花火線香[はなびせんこう, hanabisenkou] (n) (rare version) (See 線香花火) toy fireworks; sparklers [Add to Longdo]
花火大会[はなびたいかい, hanabitaikai] (n) display of fireworks; firework(s) display [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら花火が見やすい。
These animals were startled by the noise of the fireworks.この動物たちは花火の音にびっくりした。
These fireworks are spectacular!すごい花火だ!
As soon as it gets dark, the fireworks will start.暗くなったらすぐに花火がはじまるよ。
The fireworks were set off on all sides.花火が四方八方であげられた。
They set off fireworks with a great bang.花火をどかんと打ち上げた。
The sky was ablaze with fireworks.空は花火で光り輝いていた。
We enjoyed watching the fireworks on a bridge last summer.昨年の夏、私たちは橋の上で花火を楽しく見た。
Last night an explosion took place at a fireworks factory.昨夜花火工場で、爆発事故が起こった。
The kids were absorbed in the splendid fireworks.子どもたちは壮観な花火に心を奪われた。
His nephew was absorbed in the splendid fireworks.彼のおいはその壮観な花火に心を奪われた。
They set off fireworks.彼らは花火を打ち上げた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gandalf! Fireworks, Gandalf! - Gandalf![JP] - 花火見せて ガンダルフ! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Fireworks can be seen in many places.[CN] 花火 会有很多人在不同的地方看着 Golden Slumber (2010)
The fireworks.[CN] 花火大会 Golden Slumber (2010)
The finest rockets ever seen[JP] 最高の打ち上げ花火 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's almost time for fireworks festival right?[CN] 花火大会快到了 L.DK (2014)
Think of nodraketterne.[CN] 花火灾。 Area 407 (2012)
Fireworks Events[CN] 花火大会) L.DK (2014)
Let's do fireworks here.[JP] こっちで花火しよう Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
Should, at any point, a contestant wish to withdraw from the task he or she need only send up red sparks with their wands.[JP] 競技を棄権し助けを求める場合は― 杖を使って 赤い花火を空に打ち上げればよい Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Gandalf's fireworks.[JP] ガンダルフの花火 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
It's almost time... ..loves shaped fireworks.[CN] 快到心型的花火 L.DK (2014)
I bet they don't mention his fireworks.[JP] 彼の花火には 触れてないでしょう The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花火[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top