ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羞-, *羞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[羞, xiū, ㄒㄧㄡ] shame, disgrace; shy, ashamed
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An ugly 丑 sheep 羊, Rank: 2048

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] shy; ashamed; shame; bashful, #10,361 [Add to Longdo]
[hài xiū, ㄏㄞˋ ㄒㄧㄡ, ] blush; shy, #9,853 [Add to Longdo]
[xiū sè, ㄒㄧㄡ ㄙㄜˋ, / ] shy; bashful, #13,665 [Add to Longdo]
[xiū rǔ, ㄒㄧㄡ ㄖㄨˇ, ] to baffle; to humiliate; shame; dishonor; humiliation, #20,527 [Add to Longdo]
[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #22,403 [Add to Longdo]
[xiū chǐ, ㄒㄧㄡ ㄔˇ, / ] (a feeling of) shame, #27,624 [Add to Longdo]
成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, / ] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger, #29,767 [Add to Longdo]
[xiū qiè, ㄒㄧㄡ ㄑㄧㄝˋ, ] shy; timid, #41,957 [Add to Longdo]
[zhē xiū bù, ㄓㄜ ㄒㄧㄡ ㄅㄨˋ, ] G-string; loincloth; fig. last semblance; CL:塊|块[kuai4], #53,561 [Add to Longdo]
闭月[bì yuè xiū huā, ㄅㄧˋ ㄩㄝˋ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄚ, / ] lit. hiding the moon, shaming the flowers (成语 saw); fig. female beauty captivating even the natural world, #73,771 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
月閉花[しゅうげつへいか, shuugetsuheika] (n) the charms of a uniquely beautiful woman (lit [Add to Longdo]
[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]
恥心[しゅうちしん, shuuchishin] (n) shyness; shame [Add to Longdo]
[しゅうめい, shuumei] (n) photophobia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.現代の日本で錬金術といえば、比喩的にしか使われない。モラルや恥心と無縁の政治屋や宗教家が、不正な手段でカネもうけをするときに。
Is she an innocent, or is she just shameless?彼女は無邪気なのか恥心がないのか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Please. - My friend, nobody is guilty.[CN] 一麻烦了 一我的朋友,没人感到 One Hour with You (1932)
Lot of snobs, that's what. - Lot of blasted snobs! - Now![CN] 你们这些势利眼的家伙, 真不知 Cavalcade (1933)
You're so cute.[CN] 看你害成什么样子 Episode #1.4 (2004)
#And still I feel guilty #[CN] 我依旧觉得 One Hour with You (1932)
Try some of mine. This is what couples do when they go out.[CN] 不要害 Episode #1.4 (2004)
Where's your sense of honor, boy?[JP] おまえの恥心はどこにある? 少年よ。 Pan (2015)
We can't be sure, because the clinic doesn't have any spinal tap kits, but the symptoms-- high fever, neck pain, photophobia-[JP] 確認出来ないの ここには脊髄穿剌キットも 無いので でも症状として 高熱 首の痛み  Outbreak (2013)
" Do Right And Fear No Man"[CN] 别害 做该做的 The Blue Angel (1930)
Well they're kids, you know? Guilt, shame...[JP] みんな子供達だ 罪悪感 恥心... Spotlight (2015)
I know you're feeling guilt and shame.[JP] 君が 罪悪感と恥心を感じていることは 僕には わかっている At First Blush (2012)
He's shy[CN] 他很害 Sergeant Garcia (2000)
I'm timid.[CN] 我害 Pearls of the Deep (1965)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top